Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 04/09/2019 - OMV2019-152 - Omgevingsvergunningen - Beukenlei 9/Eikenlei 4, 4A en 6

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Eric Fransen namens Jefraco NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over herorganisatie/ -aanleg van de parkeerinrichting bij delhaize, na het slopen van woonhuis en bijgebouw en kappen van 4 coniferen.

  De aanvraag heeft als adres Beukenlei 9, Eikenlei 4, 4A en 6, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nrs. 2X32, 2Y32, 2S34 en 2P34.

 • 04/09/2019 - OMV2019/175 - Bekendmaking Omgevingsvergunning Molenheiken 7/7A

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  De heer Marc Saison heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over overwelven van een baangracht en aanleg van mindervalidenparkeerplaatsen.

  De aanvraag heeft als adres Molenheiken 7 en 7A, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie A nrs. 33F en 33H.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 23 juli 2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

 • 04/09/2019 - OMV2019/108 - Omgevingsvergunningsaanvraag - Kattenhoflaan 14-16

  BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

  Frank Octave Aerts heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen

  Kort omschreven gaat het over aanbrengen van isolatie en vervangen van dakbedekking

  De aanvraag heeft als adres Kattenhoflaan 14 en 16, kadastraal gekend als afdeling 5 sectie A nr. 80W.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht heeft op 23 juli 2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund.

   

 • 29/08/2019 - Bekendmaking Besluit deputatie - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 139

  Bekendmaking Besluit deputatie - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 139

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de deputatie op 22 augustus 2019 besliste dat voetweg nr. 139 gedeeltelijk afgeschaft kan worden.
  Tegen de beslissing van de deputatie kan beroep worden ingediend, dat aan de gouverneur van de provincie Antwerpen (Kon. Elisabethlei 22-24, 2018 Antwerpen) bezorgd moet worden binnen de vijftien dagen na de afkondiging van de genomen beslissing.

  Namens het college van burgemeester en schepenen,

 • 06/08/2019 - Publieke raadpleging Provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen

  Hoe wonen we in de toekomst?

  Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen? Hebben ze bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog groenten, fruit en vlees uit de buurt? Staan zij met hun auto in de file?

  De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft de provincie Antwerpen aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe wil. Het beleidsplan is abstracte materie maar zal op termijn ook jouw leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van je kinderen en kleinkinderen. Geef tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 jouw mening en teken zo mee aan de ruimte van de toekomst.

  Naar een nieuw ruimtelijk beleid
  De eerste versie van het nieuwe Beleidsplan Ruimte noemen we de conceptnota. Ze bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie. De strategische visie ligt dus aan de basis van de beleidskaders en lees je best eerst.

  De strategische visie bevat onder meer 4 ruimtelijke principes:

  1. Zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;
  2. Veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;
  3. Nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen;
  4. Eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

  De beleidskaders bepalen de doelstellingen om de strategische visie op het terrein te realiseren. We starten met drie beleidskaders:

  1. De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven.
  2. Levendige kernen, omdat we het belangrijk vinden dat elke kern levenskwaliteit uitstraalt én op maat kan functioneren.
  3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.
    

  Geef je mening
  Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen en erop reageren. Ze is ook te vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Ook jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben een belangrijke meerwaarde. Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van de infomarkten.

  TIP: Bezoek een infomarkt voor een samenvatting van de conceptnota. Je kunt er ook vragen stellen aan de projectleiders. Beide infomarkten zijn doorlopend toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je komt langs wanneer het jou het beste past:

  •  donderdag 19 september 2019 in het (nieuwe) provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  •  maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

  Volgende stappen
  Een nieuw Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. We volgen een lange, wettelijk vastgelegde procedure zodat we goed onderbouwde beslissingen nemen. Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dat moet op termijn het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 vervangen.

  Blijf op de hoogte
  Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.

 • 27/06/2019 - Tijdelijk_politiereglement_inrichten_woonerf_verhoogd_kruispunt_Pothoek_6_maanden_2019

 • 27/06/2019 - Tijdelijk_politiereglement_inrichten_woonerf_Laarweg_6_maanden_2019

 • 25/06/2019 - uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - goedkeuring

  Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

  Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we bij de opmaak ook rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

  Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de  focus op het lokale niveau.

  Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering de wijziging aan dit uitvoeringsplan goed. Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledige Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages kan u hiernaast downloaden.

 • 25/06/2019 - Aanvullend reglement - tonnagebeperking Sint-Job-in-'t-Goor - centrum

 • 24/06/2019 - AANKONDIGING openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtwegen nr. 150 en nr. 206

  AANKONDIGING openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtwegen nr. 150 en nr. 206

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 13 juni 2019 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 150 en nr. 206, gelegen Heihoefke 1 te 2960 Brecht.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.