Opname in het vergunningenregister

Wat

Voor een oudere woning of constructie waarvoor er geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning bekend is, kun je een opname als “vergund geacht” in het vergunningenregister aanvragen.  Dit is mogelijk voor woningen of andere constructies die dateren van voor de inwerkingtreding van het gewestplan (afhankelijk van de juiste locatie in Brecht is dit 1977 of 1979).

Het gemeentebestuur moet het resultaat van het onderzoek naar een vermoeden van vergunning opnemen in het vergunningenregister. Daardoor krijg je als (toekomstige) eigenaar rechtszekerheid over de vergunningstoestand van het gebouw of de constructie.

Voorwaarden

Je moet hierbij aantonen dat de woning of constructie op het perceel aanwezig was voor de inwerkingtreding van het gewestplan. Dit kan bijvoorbeeld via:

  • Een mutatieschets, op te vragen bij het Kadaster
  • Een fiche met schattingsinformatie, op te vragen bij het Kadaster
  • Een gedateerde luchtfoto, op te vragen bij het Nationaal Geografisch Instituut
  • Gedateerde foto’s
  • Getuigenverklaringen (meestal ter ondersteuning van een andere bewijsvorm)
Procedure

Je dient de aanvraag op papier in bij de dienst Omgeving.

De gemeente zal een onderzoek doen naar de vergund geachte toestand aan de hand van de ingediende documenten en documenten en databanken en info uit vroegere dossiers waarover de gemeente zelf beschikt (bijvoorbeeld het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, processen verbaal, archiefstukken, …).