Eén enkele inademing van mestgas kan fataal zijn

Op zaterdag 31 januari 2015 gebeurde op een mestverwerkingsbedrijf te Sint-Lenaarts een spijtig en fataal ongeval. Een medewerker van een mestvervoerder is er bevangen door waarschijnlijk giftige gassen bij het afdalen in een mest-tankwagen.

Het ILVO maakte nav dit ongeval in de pers bekend dat er in 2014 -in Vlaanderen alleen al - 6 dodelijke mestgas bevangingen te betreuren vielen. Als je dat gaat omrekenen naar het aantal mensen die in de landbouwsector werken en die omgang hebben met mestverwerking dan is dat een heel hoog cijfer en moet geconstateerd worden dat mestgassen een ernstig onderschat risico zijn in de landbouw. 

De gevaren van mestgassen zijn bij de veehouders meestal wel min of meer bekend maar worden dikwijls onderschat. Mestgasongevallen vinden vooral plaats in besloten ruimten zoals een mestsilo en in stallen tijdens het mixen van mest in de kelder.
Ook de opkomst van vergisters brengt risico's met zich mee. Het merendeel van de ongevallen ontstaat doordat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals voldoende verluchting, het ontbreken van geschikte adembeschermingsapparatuur, enz.

Door op regelmatige tijdstippen de mest te mixen, door te zorgen voor voldoende ventilatie voor en tijdens werkzaamheden en door het nemen van enkele gepaste voorzorgsmaatregelen kunnen mestgasongevallen vermeden worden. Preventagri vatte de gevaren, de verschillende soorten gassen, de procedures alsook wat je kan doen indien er zich toch een ongeval voordoet samen in dit document.

Op http://www.mestgassen.nl/ vind je een e-learning waar collega's hun ervaringen delen en kan je zelf je kennis testen.

Afbeeldingen