Waterlopen & grachten (van algemeen belang)

wetgeving waterlopen & grachten

waterlopen 2de en 3de categorie => erfdienstbaarheidszone 5 meter

grachten van algemeen belang  => erfdienstbaarheidszone 2 meter

private grachten

  • Zoals bepaald in het Veldwetboek moet de vrije waterloop van private grachten doorlopend door de aanpalende eigenaars worden verzekerd. Omdat niet zelden de eigenaars hierbij in gebreke blijven, wordt aan alle aanpalende eigenaars een warme oproep gedaan om hun wettelijke onderhoudsverplichtingen doorlopend na te komen. Zorg er m.a.w. als een “goede huisvader” voor dat de gracht op of langsheen jouw eigendom een normale doorstroming heeft en behoudt, en verwijder uit de gracht eventueel aanwezige hinderlijke obstakels en obstructies. Met een minimale inspanning kan je wel degelijk ernstige problemen vermijden, zowel op jouw erf als op de erven van je buren!
  • Veldwetboek (verzekeren waterdoorvoer), Burgerlijk Wetboek (zorgplicht alsgoed huisvader, burgerlijke aansprakelijkheid bij schade), VCRO (bouwvergunningsplicht terreinprofielwijzigingen, ook voor dempen of herprofileren van grachten)

[voormalige provinciale waterlopen oude atlas, niet-geklasseerde waterlopen, overige beken en grachten


Meer info over waterlopen op de website van de provincie Antwerpen, dienst integraal waterbeleid (DIW).
Ken uw waterloopbeheerder.

Voor het overwelven of elke profielwijziging (dichtleggen / oeverwijziging / bekleding / beschoeiing) bij beken, baangrachten of waterlopen is steeds vooraf een stedenbowukundige vergunning vereist, aan te vragen bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken. Voor het wijzigen van geklasseerde waterlopen is bovendien een machtiging of voorafgaand advies van de provinciale dienst waterbeleid vereist.

WATERINFO KAARTEN