Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zorgen voor de praktische uitvoering van een Ruimtelijk Structuurplan. Om een ruimtelijk uitvoeringsplan te bespreken maak je hiervoor een afspraak bij de dienst omgeving (via de knop rechts).

RUPs zijn gedetailleerder en kunnen de bestemming van gebieden veranderen. RUPs leggen voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
  • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden

RUPs bestaan op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hier vind je een overzicht van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in Brecht:

RUP Brecht Centrum (kern van Brecht)

Opgelet: het RUP Brecht Centrum werd in 2016 deels herzien door het RUP Nollekens. Verder naar beneden op deze pagina vind je het RUP Nollekens terug.

RUP De Merel (recreatiedomein De Merel - tussen Schotensteenweg en kanaal)

RUP De Ring (bedrijventerrein De Ring in Brecht)

RUP Dorpsassen Sint-Job - herziening (hoofdassen Sint-Job en omliggende straten)

Het RUP Dorpsassen werd in 2012 goedgekeurd en in 2015 herzien. Hier vind je de meest recente plannen en voorschriften:

RUP Hogebaan (hoek Hogebaan-Kapelweg-Toekomstlaan)

RUP Leeuwerik (Sint-Job) en Kapelakker (Sint-Lenaarts)

RUP Lochtenbergplein (zone tussen Eikenlei en kanaal)

RUP Nollekens (gedeeltelijke herziening van het RUP Brecht Centrum)

Het RUP Nollekens is een deelse herziening van het RUP Brecht Centrum. Volgende zaken zijn herzien in december 2016:

  • enkele algemene voorschriften
  • de voorschriften voor de speelzone en omgeving achter de Sint-Michielskerk
  • de voorschriften voor de omgeving van de pastorie
  • de voorschriften voor een zone op de hoek Lessiusstraat-Schoolstraat
  • de voorschriften met betrekking tot bijgebouwen en de niet-bebouwde ruimte in de meeste zones
  • de voorschriften voor projectzone D (ten westen van het Frans Oomspad)

Hier vind je de plannen en voorschriften van het RUP Nollekens:

RUP Pothoek (Sint-Lenaarts)

RUP Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Molenstraat Brecht)

RUP Recreatie en openbaar nut Sint-Lenaarts

RUP Vaartdijk

RUP RWZI (Sint-Job-in-'t-Goor)

Op 12 mei 2020 keurde het college de scopingsnota van het RUP RWZI goed, mits een aantal aanpassingen. De scopingsnota bevat op een gebundelde wijze zowel de adviezen van de hogere overheden als de inspraakreacties die werden gegeven tijdens de ter inzagelegging van de startnota.

Daarnaast bevat de scopingsnota eveneens de randvoorwaarden waarbinnen het RUP opgemaakt zal worden. We willen wel benadrukken dat de wetgeving geen openbaar onderzoek voorziet voor de scopingsnota, maar dat we wel verplicht zijn de scopingsnota te publiceren op de gemeentelijke website.

Daarnaast besliste het college eveneens dat er een plaatsbezoek aan een gelijkaardige installatie kan georganiseerd worden. Aangezien we een aantal afstandsregels in acht moeten nemen, omwille van COVID 2019, zouden we op voorhand graag willen weten hier interesse heeft voor dit plaatsbezoek. Dit plaatsbezoek zal vermoedelijk in het najaar 2020 doorgaan. Indien interesse, willen we u vragen een mail sturen naar ben.debruyn@brecht.be tegen uiterlijk 31 juli 2020. We zullen u daarna een uitnodiging versturen met concrete info met plaats en tijdstip ed.

Voor verdere vragen omtrent dit dossier mag u steeds contact opnemen met Ben De Bruyn van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling.

RUP Lange Pad

De gemeente Brecht wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de zone langsheen het Lange pad in Brecht centrum. Het doel van het RUP is een kwaliteitsvolle woonontwikkeling in het binnengebied te faciliteren. Daarnaast wordt de gemeentelijke detailhandelsvisie langsheen de biest, Gasthuisstraat en gemeenteplaats verordenend vastgelegd in het RUP.

De eerste fase van het RUP is de inzage van de proces- en startnota. Je kan beide nota’s inzien van 17 augustus tot en met 15 oktober 2020 in het gemeentehuis (afdeling ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentepark 1, 2960 Brecht) of via onderstaande bijlages. Op 18 augustus 2020 vond het participatiemoment plaats. Hieronder kan je het verslag hiervan terugvinden.