vrijstelling afvalwaterheffing

U kunt in bepaalde gevallen een vrijstelling krijgen van de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater.

Als u deze vrijstelling krijgt om sociale redenen, dan krijgt u ook een korting op uw waterfactuur vanaf 2014: u moet dan het vaste bedrag (een van de delen van de waterfactuur) niet betalen.

Voorwaarden

Ecologische vrijstelling: u krijgt een vrijstelling als u zelf uw afvalwater correct zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
Sociale vrijstelling: u krijgt een vrijstelling om sociale redenen, als u op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:

  • gepensioneerden die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen
  • personen die een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW
  • personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming krijgen
Procedure

saneringsbijdrage - afvalwaterheffing - kosten rioolbeheer - ...

Iedereen betaald voor de opvang en het transport van het afvalwater naar de bevoegde plaats (bijvoorbeeld collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor wat het huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en het desgevallend voor het opvangen, transporteren naar en zuiveren van uw afvalwater in een waterzuiveringsinstallatie. Dit ongeacht op u een eigen grondwaterwinning heeft of drinkwater van pidpa verbruikt. Mogelijk heeft u recht op vrijstelling of compensatie van deze vergoeding om sociale of ecologische redenen, zie

vrijstelling / compensatie via vmm of PIDPA

Vrijstelling omwille van zuivering eigen afvalwater

infofiche te bezorgen aan de gemeentelijke milieudienst bij (her)aanvraag vrijstelling
lijst benor-gekeurde installaties

Wat meebrengen?