Subsidie voor herbebossing en bebossing met inheemse boomsoorten

Wanneer u een stuk grond bebost of herbebost en daarvoor inheemse boomsoorten gebruikt, krijgt u  van de overheid een subsidie. Die is bedoeld als stimulans om te kiezen voor boomsoorten die ecologisch het meest geschikt zijn.

U kan een subsidie krijgen voor

  • beplanting
  • bezaaiing of
  • natuurlijke bosverjonging.

Met natuurlijke bosverjonging bedoelt men dat er spontaan of nadat u het terrein hebt voorbereid, een nieuwe generatie bomen of struiken groeit.

Voorwaarden
  • U moet bepaalde inheemse boomsoorten gebruiken.
  • De oppervlakte die u beplant, bezaait of natuurlijk verjongt, moet minstens 0,5 hectare groot zijn.
  • U bent verplicht om het terrein voor minstens twintig jaar bebost te laten. Als u de beboste percelen toch kapt, kaalslaat, rooit of ontbost, dan moet u de subsidies terugstorten.
  • U mag ook geen andere subsidie aanvragen voor de (her)bebossing van hetzelfde terrein.

Wanneer u bebost als compensatie voor een ontbost gebied, kan u deze subsidie niet krijgen.

Procedure

De subsidieaanvraag moet minstens drie maanden voor de aanvang van de beplanting worden ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Vooraleer u de subsidie krijgt, moeten verschillende instanties advies geven. Uzelf dient in de meeste gevallen alleen te zorgen voor een vergunning van de gemeente. De overige adviezen worden ingewonnen door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Prijs

Het bedrag van de subsidie is sterk afhankelijk van de oppervlakte die u beplant en wordt in grote mate beïnvloed door de gebruikte boomsoort.