Hinder openbare werken en vrijstelling van sociale bijdragen

Elke zelfstandige in hoofdberoep kan in een moeilijke situatie vrijstelling vragen van sociale zekerheidsbijdragen.

Procedure

Vraag dit aan per aangetekend schrijven bij uw sociaal verzekeringsfonds. Het fonds bezorgt je een formulier waarin je
jouw financiële toestand toelicht en de nodige bewijsstukken voegt. Een commissie bij de Federale Overheidsdienst Economie oordeelt over je aanvraag. 
Je kan tot vier kwartalen vrijstelling krijgen. Na vrijstelling behoudt je alle sociale rechten, behalve het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen.
De commissie kan ook alle kwartalen vrijstellen tot en met de datum van haar beslissing.

Als je je pensioenrechten niet wilt verliezen, dan kan je ook een afbetalingsakkoord sluiten met je sociaal verzekeringsfonds.
Is het afbetalingsakkoord uitgevoerd, dan kant je een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen indienen. Een afbetalingsplan kan per gewone brief aangevraagd worden

Wat meebrengen?