Opheffing tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor de hele provincie Antwerpen

De neerslag in september maakte een einde aan de meest acute droogte. De tijdelijke onttrekkingsverboden op onbevaarbare waterlopen zijn niet langer noodzakelijk en worden opgeheven. Van een volledig herstel van het watersysteem is er echter nog geen sprake. De bevoegde diensten volgen de droogtetoestand daarom verder op. In stroomgebieden met een permanent onttrekkingsverbod verandert niets: permanente onttrekkingsverboden blijven van kracht.

Provincie Antwerpen (dienst Integraal Waterbeleid) en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren continu peil- en debietmetingen uit in de onbevaarbare waterlopen. Die metingen tonen nu aan dat de waterpeilen dankzij de regenval in september in heel de provincie zijn gestegen tot boven de vooropgestelde ecologische minimumdrempel. Nu de herfst is aangebroken is de verwachting dat de hydrologische toestand verder zal verbeteren.

Het opgebouwde neerslagtekort is met één natte septembermaand nog lang niet weggewerkt. De waterpeilen in de waterlopen zijn niet langer onderschreden, maar blijven niettemin relatief laag. Ook de grondwaterstanden blijven erg laag voor de tijd van het jaar. De bevoegde diensten blijven de toestand van het watersysteem daarom nauwlettend verder opvolgen.

Sinds 1 januari 2022 geldt er een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft noodzakelijk om de fauna en flora te beschermen, ook wanneer het minder droog is. Het permanente onttrekkingsverbod blijft dus onverminderd van kracht. De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden waarvoor permanente onttrekkingsverboden gelden, kan u raadplegen op onderstaande kaart of via de online kaarten op onderstaande links. Het permanent onttrekkingsverbod geldt enkel voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

De stand van zaken van de onttrekkingsverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via:

Locatie van de afgebakende stroomgebieden in de provincie Antwerpen

Wat is een onttrekkingsverbod?

Zo’n verbod betekent dat er geen water uit een onbevaarbare waterloop mag worden opgepompt. Er zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing. De exacte voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de gouverneur. Het provinciaal onttrekkingsverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen, maar onttrekkers dienen zich wel te houden aan de richtlijnen van De Vlaamse Waterweg.

Een onttrekkingsverbod is geen irrigatie- of sproeiverbod. Andere types van water zoals grondwater, water uit kanalen, gezuiverd afvalwater, e.a. mogen nog worden gebruikt voor bijvoorbeeld het irrigeren van landbouwgewassen. Wel is het cruciaal en uiterst nodig om steeds op duurzame en zuinige wijze het nog beschikbare water te gebruiken.