Verzoekschrift aan gemeenteraad

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen over zaken die tot de bevoegdheid van de gemeente behoren. De organen van de gemeente zijn:

  • de gemeenteraad,
  • het college van burgemeester en schepenen,
  • de voorzitter van de gemeenteraad,
  • de burgemeester,
  • de gemeentesecretaris,
  • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Procedure

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

Verzoekschriften met een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als een verzoekschrift beschouwd als:

  1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  2. het louter mening is en geen concreet verzoek;
  3. als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  4. het taalgebruik beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel aan de ontvankelijkheidvoorwaarden voldoet.

Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.