Corona - overzicht steunmaatregelen voor ondernemers

Update 21 oktober 2020

Nieuwe Vlaamse premie

Een ondernemer die tussen 1 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal een beroep kunnen doen op een nieuwe Vlaamse premie bij VLAIO. Deze premie bedraagt 10% van de omzet tijdens dezelfde periode in 2019. Die 10% is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen.
Deze maatregel kan nog niet worden aangevraagd.
Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor de VLAIO corona-update voor bedrijven. Meer info.

Vlaams Beschermingsmechanisme

Een ondernemer die in de periode augustus-september 2020 een omzetdaling van minimaal 60%, leed,
kan tot en met 15 november het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen via deze webpagina

Overbruggingsrecht

Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, zal het crisis-overbruggingsrecht verdubbeld worden.
Iemand zonder gezinslast krijgt zo € 2.583. Iemand met kinderen ten laste krijgt € 3.226.
Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel een belangrijk verlies lijdt,
wordt het overbruggingsrecht heropstart verlengd tot eind december.

Beide maatregelen vereisen nog een wetgevend initiatief. Aanvragen kan dus nog niet. Meer info.

Overige

Verder kondigde de regering ook een vrijstelling van de werkgeversbijdragen aan de RSZ
en de uitbetaling van de eindejaarspremie voor bepaalde sectoren aan. Meer info ontbreekt vooralsnog.

Terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren van evenementen

De indieningsdatum voor evenementen die starten in 2020 is verstreken.
Voor evenementen tussen 1 januari en 1 oktober 2021 kan nog ingediend worden tot 9 november. Meer info.

Update 12 oktober 2020

Aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme
Het Vlaams Beschermingsmechanisme is in het leven geroepen om ondernemingen te ondersteunen die min. 60% omzetverlies leden in de periode augustus-september ten gevolge van overheidsmaatregelen.
Aanvragen kunnen ingediend worden sinds 1 oktober en tot 15 november.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/hoe-vraag-je-het-vlaams-beschermingsmechanisme

Handelshuurlening verlengd
Sinds begin juli kunnen ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, beroep doen op de handelshuurlening.
De Vlaamse Regering verlengt nu de indieningstermijn tot 1 december (i.p.v. 1 oktober).
De aanvraag moet door de verhuurder bevestigd zijn voor 4 december 2020.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening

Corona Industry Risk Scan (CIRS) van Agoria
Na CERM, CIRM, … nu ook CIRS.
Deze tool, ontwikkeld door sectororganisatie Agoria (en afgestemd met de Economic Risk Management Group) helpt bedrijven om een snelle maar grondige evaluatie te maken van het veiligheidsniveau in de onderneming. 

Meer info: https://www.agoria.be/nl/Veilig-werken-tijdens-COVID-19-nieuwe-Agoria-tool-toont-aan-hoe-coronaproof-uw-bedrijf-is

 

Update 30 april 2020: 

De bedrijven die vanaf 4 mei terug mogen opstarten, kunnen op https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-en-sectorgidsen interessante informatie terugvinden in verband met veiligheidsmaatregelen. Je kan er een generieke gids terugvinden alsook een sectorgids specifiek voor de textielsector en de metaalsector (koetswerk en metaalhandel).

 

Info 19 maart 2020

Om bedrijven zoveel mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen. Hieronder vind je een oplijsting van alle mogelijke maatregelen waarop je beroep kan doen. Deze lijst werd opgemaakt op 19/03/2020. Het is mogelijk dat er de komende dagen nog aanpassingen gebeuren, 
waar we jou zo veel mogelijk van zullen op de hoogte houden.

Steun en advies

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) geeft antwoorden op:

Contact: info@vlaio.be of 0800 20 555 (gratis nummer)

Ook op de website van de werkgeversorganisaties zoals Unizo staat veel informatie.

Algemene maatregelen 

Voor werkgevers

Tijdelijke werkloosheid

A.Volledige sluiting à tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
Winkels die moeten sluiten, kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen via het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  Gezien het om een verplichte sluiting gaat, moet je bij de aanvraag geen bijkomend dossier indienen om de overmacht te staven.
Het volstaat om bij de elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel ‘CORONAVIRUS’ te vermelden als reden van overmacht. Ook toeleveranciers of ondernemingen die door het cancellen van evenementen, culturele activiteiten, … hun werknemers simpelweg niet langer (allen) kunnen tewerkstellen, kunnen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid.

B. Daling van omzet, productie, bestellingen, cliënteel… à tijdelijks werkloosheid wegens economische oorzaken
Ondernemingen die niet moeten sluiten, maar door corona te maken krijgen met een daling van omzet, productie, bestellingen, cliënteel, en hierdoor de normale arbeidsregeling niet meer kunnen handhaven, kunnen voor arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid (wegens werkgebrek) op grond van economische oorzaken. 
Voor bedienden kan je tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken inroepen wanneer je al voldoet aan voorafgaande voorwaarden:

  • sectorale CAO, ondernemingsCAOo of goedgekeurd ondernemingsplan
  • én een daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen of een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10%

Ook nu moet je een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel en ‘SCHORSING BEDIENDEN’ als reden vermelden. Vermeld ook ‘CORONAVIRUS’ in de rubriek opmerkingen. Voldoe je niet aan de voorafgaande voorwaarden, dan kan je een aanvraag indienen bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden door onvoorziene omstandigheden met grote gevolgen op korte termijn.
18/3/2020: Vlaamse overheid versterkt de aanmoedigingspremie voor deeltijds werken voor bedrijven met verminderde productie van 20%

Afbetalingsplan werkgeversbijdragen
Je kan een uitstel van betaling krijgen voor de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Het gaat om de bijdragen die verschuldigd zijn voor de eerste twee kwartalen van 2020. De RSZ kan een betalingstermijn toekennen in maximaal 24 maandelijkse termijnen. Je moet een verzoek indienen en daarin uitleggen hoe het coronavirus je bedrijf beïnvloedt. De forfaitaire vergoedingen, toeslagen en interesten voor laattijdige betalingen zijn geheel of gedeeltelijk vrijstelbaar, op voorwaarde dat alle verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald.
 

Voor zelfstandigen

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020
Op basis van de impact van COVID-19 op zijn activiteit, zal de zelfstandige automatisch de toestemming krijgen om zijn voorlopige sociale bijdragen te verminderen. Het niveau van de vermindering zal te bepalen zijn met het sociaal verzekeringsfonds op basis van de verduidelijkingen en van het dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer enz.).

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020
Elk wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden om zijn bijdragen op tijd te betalen, omwille van de impact van het coronavirus, zal dit uitstel kunnen verkrijgen, met de dubbele garantie dat de vermeerderingen worden kwijtgescholden op het moment van de effectieve betaling en dat in de tussentijd alle sociale rechten behouden blijven. De zelfstandige behoudt gedurende deze periode dus zijn/haar recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

Vrijstelling sociale bijdragen voor eerste twee kwartalen van jaar 2020
Je kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdrage indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.

Vereenvoudiging van vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) bij onderbreking activiteit
De Commissie Sociale Zaken van de Kamer keurde op dinsdag 17 maart het wetsvoorstel voor de crisis-overbruggingsuitkering van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME goed. (Moet nog goedgekeurd worden door parlement). Voor elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten. De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten. In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen, die nog geen 4 kwartalen hebben bijdragen, toegang.

Zelfstandigen in bijberoep vallen wel nog steeds buiten de regeling, ook al betalen ze bijdragen zoals in hoofdberoep. Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisisoverbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69 euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die gedwongen is zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken in die maand. Is je activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die tijdelijk verboden zijn, dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen zelfs weg. Voor deze zelfstandigen is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.
  

Fiscale maatregelen voor ondernemingen

Gespreide betaling in personenbelasting en vennootschapsbelasting
Kan je aantonen dat je in financiële problemen zit door toedoen van het Covid-19 virus, dan kan je kiezen voor een gespreide betaling van je personenbelasting of vennootschapsbelasting. De betaling kan opgesplitst worden over de periode van enkele maanden. Deze maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020. De gespreide betaling geeft geen aanleiding tot boetes of nalatigheidsinteresten.

Spreiding van betaling in btw en bedrijfsvoorheffing
Kan je aantonen dat de betalingsmoeilijkheden een rechtstreekse link hebben met het Covid-19 virus, dan kan je de betaling (tot en met 30 juni 2020) spreiden op maandelijkse basis. Bovendien zullen er op deze bedragen geen boetes noch nalatigheidsinteresten geheven worden. Om aanspraak te maken op deze gunstmaatregel moet je een aanvraag indienen vanaf het moment dat je de problemen vaststelt. Op dat moment moet je het bewijs leveren van de financiële moeilijkheden.

Verminderingen van voorafbetalingen voor zelfstandigen
Merk je dat je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd om de voorafbetalingen te berekenen, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij zijn sociale zekerheidsinstelling.

Uitgestelde inning van onroerende voorheffing
Uitgestelde inning van de verkeersbelastingen
 

Voor werknemers

Uitkering tijdelijke werkloosheid:

  • In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.  De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand).  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.  Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
  • De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt op grond van economische oorzaken moet voldoen aan de gewone toelaatbaarheidsvoorwaarden. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand).  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.

Facturen nutsmaatschappijen
Facturen van nutsmaatschappijen (water, gas, elektriciteit) van technisch werklozen zullen gedurende 1 maand betaald worden door de Vlaamse overheid. Er worden ook geen afsluitingen doorgevoerd.

Extra maatregelen

Crisiswaarborg
Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen, wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank.
De corona-uitbreiding van de regeling (100 miljoen euro) zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Via de bestaande waarborgregeling kan de financiering van een dergelijke openstaande schuld slechts tot maximaal drie maanden worden gewaarborgd. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Verder maakt de bestaande regeling het ook al mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling. Wie gebruik wil maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling, moet contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of je financiering in aanmerking komt voor een waarborg. Je zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.

Hinderpremie
Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Meer informatie over de corona hinderpremie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

18/03/2020: Vlaamse overheid breidt de hinderpremie uit naar alle ondernemingen die moeten sluiten.

  • Ook van toepassing op ambulante handel (marktkramers)
  • Wordt toegekend per vestiging, voor maximaal 5 vestigingen
  • Ook van toepassing op horeca die eetruimte moeten sluiten, bv hotels
  • Ook voor horeca die nog wel afhaal organiseren
  • Ook van toepassing op zelfstandigen in bijberoep, als deze gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betalen

De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan. De aanvraag  dient online ingediend te worden ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies
Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan
over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen

Bankenoverleg
De Vlaamse overheid heeft formeel aan Febelfin gevraagd om een nieuw bankenoverleg te organiseren (cfr 2009). Het is de bedoeling om met de ondernemersorganisaties en de financiële sector een aantal afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen. De banken zullen ook een contactpunt voor de ondernemingen opzetten. Lees meer: https://www.febelfin.be/nl/journalisten/artikel/coronavirus-banken-zetten-plan-op-om-burgers-en-ondernemers-te-ondersteunen

Schaderegeling
De Vlaamse overheid werkt een voorstel uit voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.  Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

Brief aan Commissievoorzitter
De Vlaamse overheid richt ook een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie om soepelheid voor staatsteunregelingen te vragen en duidelijk te maken dat het voorgestelde ‘Corona response investment initiative’ voor Vlaanderen geen hefboom inhoudt om de crisis te milderen.

Lijst met antwoorden op de meest gestelde vragen door ondernemers

In de lijst hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen door ondernemers.

Afbeeldingen