Openbaar onderzoek RUP 'IGEAN-site' - extra informatie

Reden RUP

Rond de oude kleiontginningsputten aan de Oostmalsebaan ontwikkelde IGEAN milieu & veiligheid in de loop der jaren een zone met afvalverwerking en overslag als kernactiviteit. Startend met een stortplaats evolueerde de site naar een zone voor afvalverwerking, waarbij vergisting, productie van groene stroom, compostering, waterzuivering, overslag van afvalstoffen en een recyclagepark de voornaamste activiteiten vormen.

De huidige gewestplanbestemming “stortplaats met nabestemming bosgebied” maakt het verder exploiteren van deze site na het verstrijken van de milieuvergunning in 2018 onmogelijk. Een bestemmingswijziging door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is dan ook noodzakelijk om de huidige activiteiten te kunnen voortzetten en nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen.

Er loopt momenteel een openbaar onderzoek rond het RUP 'IGEAN-site'. Belangrijk: dit RUP handelt over de ruimtelijke aspecten. De omgevingsvergunning (milieu) werd door de deputatie van de provincie Antwerpen reeds verleend op 9 mei 2018.

Verschillende zones terrein IGEAN

Het terrein kan ingedeeld worden in verschillende zones

1. een zone met afvalgerelateerde activiteiten, waarin de bestaande gebouwen en verhardingen geconcentreerd zijn (art. 1 op het grafische plan);

2. een zone voor de opwekking van hernieuwbare energie  (art. 2 op het grafisch plan). Deze zone bestaat uit voormalige ontginningsputten waaruit er biogas gewonnen wordt voor de productie van groene stroom. Om het biogas op te vangen en te transporteren, werd een ondergronds netwerk van leidingen aangelegd, met bovengrondse gasbronkoppen en controleposten. Deze infrastructuur moet op ieder moment toegankelijk blijven in functie van exploitatie, onderhoud, beheer en nazorg. Naast de bestaande productie van biogas voor groene stroom heeft de site bijkomende potenties voor het opwekken van groene stroom. Een eerste optie is het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast kunnen ook, zoals voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de mogelijkheden van windenergie onderzocht worden. De vergunningsaanvraag moet een natuurtoets / passende beoordeling bevatten waarin de impact van de geplande turbines op de lokale natuurwaarden en op de voorkomende avifauna en vleermuizen wordt onderzocht.

3. een zone voor afvalgerelateerde activiteiten en opwekking van hernieuwbare energie (art. 3 op het grafisch plan): het gaat om de strook tussen de bestaande gebouwen en de waterplas aan Vaartkant Rechts. Enkel deze zone komt in aanmerking voor uitbreiding van bedrijfsgebouwen, mits het respecteren van een natuurbuffer met een breedte van 15 meter.

4. een zone met overdruk ‘reservegebied voor afvalgerelateerde activiteiten’ (art. 4 op het grafisch plan). Deze zone kan in aanmerking komen voor afvalgerelateerde activiteiten mits gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. De vergunningsaanvraag moet een onderzoek naar de natuurwaarden en een voorstel tot natuurcompensatie bevatten.

5. Alle andere oppervlakken van het plangebied worden ingenomen door natuurbuffer, bufferzone natuurgebied en zone voor natuurontwikkeling (art. 4, 5, 6 en 7 op het grafisch plan). Hierin kunnen geen bedrijfsactiviteiten georganiseerd worden. De zone voor natuurgebied en natuurontwikkeling heeft een breedte van 70m tot 100m en neemt een groot deel van het plangebied in.

Minder zone voor activiteit, meer zone voor natuur

Volgens de huidige bestemmingsvoorschriften van de IGEAN-site is 271.003m² plaats voor stortgebieden en milieubelastende industrieën. Voor groen- en natuurgebieden is 58.543 m² voorzien.

In de nieuwe bestemmingsvoorschriften van het RUP daarentegen is er heel wat minder ruimte voor afval gerelateerde activiteiten. Zo telt de bestaande oppervlakte opgeteld bij de mogelijke uitbreiding 114.529 m², heel wat minder dus dan in de huidige bestemming. Bovenop deze ruimte komt wel nog 66.090 m² voor opwekking van hernieuwbare energie. Op vlak van natuur is in de nieuwe bestemming 151.526 m² oppervlakte ingetekend, bijna 100.000 m² extra.

Deze cijfers kan je uitgebreid nalezen in het dossier op de website.

Samengevat

Samengevat zijn de mogelijkheden voor uitbreiding van de bestaande activiteiten beperkt. Het voorliggende voorontwerp RUP creëert enkel mogelijkheden. Er moeten nog eerst vergunningenprocedures doorlopen worden vooraleer er uitbreidingen kunnen gerealiseerd worden. Tijdens deze vergunningenprocedures zijn er mogelijkheden voor de betrokkenen om te reageren.

Vragen

Heb je nog vragen over dit RUP? Je kan het volledige dossier in detail nalezen op www.brecht.be/bekendmakingen.

Heb je na het lezen nog (algemene) vragen over de bestemming en inrichting van de site? Maak dan een afspraak met onze stedenbouwkundige (via 03 660 25 50).

Heb je specifieke milieugerelateerde vragen over vragen over de mogelijke toekomstige uitbreiding van IGEAN, dan kan je die stellen op de infoavond die IGEAN organiseert op 20 augustus 2018 tussen 18.30 en 21.00 uur in gc Jan vander Noot.

Afbeeldingen