Coronamaatregel in Brecht: beperk je tot maximaal 1 vereniging

De gemeente Brecht stelt tijdens het managen van de coronacrisis vast dat een groot aantal besmettingen in onze gemeente zich voordoet tijdens de vrijetijdsbesteding. Het gaat dan vooral over besmettingen tijdens activiteiten van verenigingen en andere organisatoren. Om de verspreiding van de epidemie in onze gemeente onder controle te krijgen en houden, riep de burgemeester op 16 november alle verenigingen en organisatoren digitaal samen om maatregelen op lange termijn (tot en met 31 maart 2021) vast te leggen. De gemeente vraagt bovendien aan alle inwoners om zich tijdelijk te beperken tot deelname aan 1 vereniging per persoon.

Protocol

We bevinden ons met het hele land midden in de verstrengde lockdown met heel wat strenge maatregelen (lees meer op www.info-coronavirus.be). Al heel wat maanden wisselen verstrengingen en versoepelingen in de provinciale, Vlaamse en federale maatregelen zich af. Na iedere versoepeling van maatregelen zien we in Brecht telkens een snelle groei in het aantal besmettingen. Daarom werd een Brechts protocol ingevoerd met extra afspraken om jou als inwoner en om de verenigingen een perspectief op lange termijn te geven. Het volledige protocol kan je onderaan downloaden. In het protocol staat bijvoorbeeld beschreven dat verenigingen enkel nog kernactiviteiten kunnen organiseren (vb. voetballen voor een voetbalclub, naaien in de naaivereniging). Aan die kernactiviteiten kunnen maximaal 15 personen tegelijk deelnemen. Elke vereniging of organisator duidt een COVID-19-verantwoordelijke aan die de maatregelen duidelijk communiceert onder de leden en ziet toe op de naleving ervan.

De afspraken in het Brechts protocol kunnen op bepaalde momenten soepeler of strenger zijn dan de geldende federale, Vlaamse of provinciale maatregelen. Indien de maatregelen van deze hogere niveaus soepeler zijn dan de afspraken gemaakt in dit protocol, wordt dit protocol gevolgd. Op dit moment zijn de federale maatregelen strenger (bijvoorbeeld buiten met maximaal 4 personen afspreken), dan volgen we uiteraard die maatregelen.

Deelname aan 1 vereniging per persoon

De gemeente Brecht vraagt jou om je nu en ook na de lockdown te beperken tot deelname aan 1 vereniging. Op deze manier wordt voorkomen dat het virus van de ene vereniging naar de andere wordt overgedragen, wat we dit voorjaar en deze zomer in Brecht zagen gebeuren. Ga jij dus bijvoorbeeld voetballen, dan ga je tijdelijk even niet naar de jeugdbeweging. Wil je graag naar de toneelclub, dan schrap je de naailes even van je planning. We begrijpen dat dit zowel voor jou als voor de verenigingen niet gemakkelijk is, maar het is een tijdelijke maatregel die de gezondheid van jou als Brechtenaar voorop stelt. 

We roepen je wel op om jouw vereniging te blijven steunen en dus lid te blijven. Ook onze Brechtse verenigingen kunnen in deze moeilijke financiële tijden alle steun goed gebruiken.

Evenementen

Gemeente en OCMW Brecht organiseren geen activiteiten die mensen bij elkaar brengen. De bibliotheek en het Kempuseum blijven wel geopend (behalve wanneer de federale, Vlaamse of provinciale maatregelen hiervoor strengere maatregelen opleggen). De gouverneur verbiedt bovendien in heel de provincie Antwerpen alle evenementen, van welke aard dan ook, tot en met 31 januari 2021.

Hou vol Brechtenaars!

We hopen dat deze maatregelen een duidelijk perspectief bieden voor alle verenigingen en voor onze inwoners. Ze gelden tot en met 31 maart 2021. Met deze afspraken hopen we wel dat iedereen, in beperkte mate, toch aan vrijetijdsbesteding kan blijven doen tijdens deze moeilijke tijd.

Info

De verenigingen zullen de komende dagen ook communiceren naar jou als lid over het protocol en het effect ervan op hun werking. Voor algemene vragen over het protocol kan je steeds terecht op het gratis nummer van het Brechts callcenter 0800 23 310 of corona@brecht.be.

Lees in dit nieuwsbericht bovendien meer informatie over de huidige federaal geldende maatregelen en het effect ervan op de dienst verlening van gemeente en OCMW (bibliotheek, kempuseum, bereikbaarheid dienst burgerzaken en omgeving,...). 

 

Veel gestelde vragen met antwoorden over het protocol - FAQ

We bevinden ons in een ongeziene pandemie. Een pandemie die enorm ingrijpt op ons zorgsysteem, op onze economie, op onze scholen, op ons werk maar ook, en minstens even belangrijk, op onze vrijetijdsbesteding. Kortom het heeft een enorme invloed op onze samenleving. Al heel wat maanden wisselen verstrengingen en versoepelingen in de provinciale, Vlaamse en federale maatregelen zich af. Na iedere versoepeling van maatregelen zien we in Brecht telkens een snelle groei in het aantal besmettingen. Daarom werd een Brechts protocol ingevoerd met extra afspraken om jou als inwoner en om de verenigingen een perspectief op lange termijn te geven.

PROTOCOL VRIJETIJDSBESTEDING - ALGEMEEN

Waarom stelde de gemeente Brecht een protocol op met bijkomende gemeentelijke maatregelen voor de vrijetijdsbesteding aanvullend op de federale en Vlaamse richtlijnen?
Sinds de start van de pandemie wordt de gemeente Brecht geconfronteerd met een zeer sterk op en neer gaand aantal besmettingen. Gekoppeld hieraan volgden steeds versoepelingen of verstrengingen van de maatregelen.

In de afgelopen maanden zagen wij in onze gemeente een aantal besmettingen die gelinkt werden aan de werking van een vereniging. Zo stelden wij zeer veel besmettingen bij de leeftijdsgroep onder de 25 jaar vast, waarvan een significant deel bij de -13 jarigen. Om een idee te geven in cijfers, op 12 oktober 2020 hadden wij in onze eerstelijnszone 73 besmettingen van jongeren onder de 25 jaar op een totaal van 177 besmettingen, 41,25%. Op 18/10 hadden wij 103 besmettingen van jongeren onder de 25 jaar op een totaal van 279, een daling in percentage maar nog steeds 37% (cijfers Sciensano).

Bovendien hebben we vastgesteld dat er door deel te nemen aan activiteiten van verschillende verenigingen (meerdere hobby’s per persoon), het risico op besmetting tussen de verenigingen onderling ook sterk toenam..

De crisiscel (burgemeester, algemeen directeur, consulent integrale veiligheid / noodplanningscoördinator, consulent communicatie) kwam dan ook tot de conclusie dat het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen, met name het vrijetijds- en verenigingsleven. In haar zoektocht naar een werkbare verderzetting van het verenigingsleven heeft het gemeentebestuur voormeld protocol opgesteld.

Momenteel spreekt men van een dalende tendens van de coronacijfers in provincie Antwerpen en gemeente Brecht. Waarom volgt Brecht dan strengere maatregelen?
De besmettingscijfers dalen, dit klopt. Echter het aantal mensen die zorg nodig hebben is nog steeds stijgende en er staat een enorme druk op ons zorgsysteem. Bovendien wordt er minder getest (niet meer getest bij asymptomatische personen) dan voorheen dus worden er minder besmettingen vastgesteld. Het verloop van de pandemie leert ons dat er door het steeds versoepelen van de maatregelen bij een dalend aantal besmettingen dit aantal besmettingen steeds weer omhoog gaan waardoor we steeds in een golf zitten van versoepeling en terug verstrenging van de maatregelen. Het is net om deze golf te vermijden dat we maatregelen willen invoeren.

Wanneer gaan de maatregelen in het protocol van start?
De maatregelen gelden van dinsdag 17 november 2020 tem 31 maart 2021. Let wel op: De afspraken in het Brechts protocol kunnen op bepaalde momenten soepeler of strenger zijn dan de geldende federale, Vlaamse of provinciale maatregelen. Indien de maatregelen van deze hogere niveaus soepeler zijn dan de afspraken gemaakt in dit protocol, wordt dit protocol gevolgd. Op dit moment zijn de federale maatregelen strenger (bijvoorbeeld buiten met maximaal 4 personen afspreken), dan volgen we uiteraard die maatregelen.

Mogen verenigingen hun werking dan nu terug opstarten? 
Ja, maar voorlopig mogen enkel sport- , cultuur- en jeugdverenigingen hun activiteiten heropstarten voor de -13 jarigen omwille van de federale maatregelen. Van zodra de federale maatregelen versoepeld worden (ten vroegste 13 december), zou eventueel ook de werking van +13 jarigen weer opgestart kunnen worden en dit volgens de regels die vermeld worden in het nieuwe gemeentelijke protocol aangevuld met de regels uit de sectorprotocollen. Maar dat is nog af te wachten.

Waarom loopt het protocol tot 31 maart 2021?
Verstrengingen en versoepelingen in de provinciale, Vlaamse en federale maatregelen wisselen zich af. Na iedere versoepeling van maatregelen zien we in Brecht telkens een snelle groei in het aantal besmettingen.

Niet alleen op korte termijn is een doortastende aanpak nodig. De huidig afgekondigde hogere maatregelen bieden een perspectief voor slechts enkele weken. De burgemeester, in samenspraak met de gemeentelijke crisiscel, oordeelt dat dit te kort is. Om doortastend te kunnen optreden tegen het virus en de pandemie een halt toe te roepen, is een aanpak op langere termijn noodzakelijk. Op deze manier krijgen de Brechtse burgers en verenigingen een perspectief op langere termijn om hun werking en activiteiten te kunnen blijven voortzetten.

KEUZE VOOR 1 VERENIGING

Waarom spreekt het protocol over een hobby ?
Het protocol is van toepassing op ALLE vrijetijdsactiviteiten die doorgaan op het grondgebied van Brecht en haar deelgemeenten. De organisator kan een vereniging zijn, maar ook een private organisator van bijvoorbeeld sportactiviteiten (bootcamp lessen, crossfitcenter, yogalessen,…) of andere vrijetijdsactiviteiten. Ook die activiteiten van private organisatoren tellen mee als je 1 hobby kiest. Uiteraard tellen individuele hobby's niet mee en kan je die uitvoeren zoveel je wil. 

Worden de muziekacademie en IKO ook aanzien als een vereniging?
Neen, IKO en muziekacademie zijn erkende deeltijdse onderwijsinstanties en vallen buiten dit protocol. Zij houden zich aan het sectorprotocol voor onderwijs. Ga je dus naar de muziekacademie en/of naar het IKO, kan je daarnaast nog 1 hobby beoefenen.

Wat met personen die in een andere gemeente een sport beoefenen (bv zwemles), maar daarnaast ook in een Brechtse vereniging zitten?
We vragen aan onze inwoners om zich te beperken tot 1 activiteit van een vereniging/organisator. In principe geldt dat ook voor activiteiten die buiten het Brechts grondgebied plaatsvinden.

Wordt zwemles aanzien als hobby/vereniging?
Ja, zwemlessen worden ook aanzien als hobby.

Wordt privéles aanzien als hobby/vereniging?
Ja, privélessen worden ook aanzien als hobby.

Is de catechesevoorbereiding voor communie en vormsel ook een hobby/vereniging?
Neen, dit wordt niet aanzien als een hobby. Toch wordt er best gezocht naar een alternatieve manier van voorbereiding omwille van het lopende samenscholingsverbod vanuit de federale overheid (tot al minstens 13 december).

Wat met het lidgeld dat ik al betaalde voor de vereniging(en) waar ik nu tijdelijk niet meer naartoe kan? 
We roepen je op om jouw vereniging te blijven steunen en dus lid te blijven en je lidgeld niet terug te vragen. Ook onze Brechtse verenigingen kunnen in deze moeilijke financiële tijden alle steun goed gebruiken.  

Afbeeldingen