Milieueffectrapport (MER)

Wat

Een milieueffectrapport (MER) is een openbaar onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

Een milieueffectrapport (MER) wordt dus opgemaakt alvorens een vergunning voor de mogelijk schadelijke activiteiten wordt verleend.

Voorwaarden

Voor openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu, is het opstellen van een milieueffectrapport (MER) verplicht.

  • De MER-plicht geldt meestal voor echt grote projecten. In vele gevallen zal men drempelwaarden gebruiken (in de vorm van productieomvang of lengte- of oppervlaktemaat). Alleen wanneer die drempels overschreden worden, geldt de MER-plicht.
  • In een aantal gevallen is de MER-plicht ook gekoppeld aan de plaats waar de voorgenomen activiteit is gepland. Als die plaats in een voor het milieu kwetsbaar gebied ligt, dan is een milieueffectrapport noodzakelijk.
Procedure

De milieueffectrapportage is in Vlaanderen geïntegreerd in de bestaande vergunningsprocedures. Een MER hoort bij een vergunningsaanvraag (voor een milieu- en/of stedenbouwkundige vergunning) voor industriële projecten en voor infrastructuurprojecten.

Voor bepaalde plannen en programma's van de overheid wordt de milieueffectrapportage ook geïntegreerd in het besluitvormingsproces. De overheid zal aan de hand van het milieueffectrapport haar uiteindelijke beslissing tot uitvoering van het project motiveren.

De initiatiefnemer kan dus zowel een particulier als een overheidsorganisatie zijn. De initiatiefnemer van de MER-plichtige activiteit laat op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid een milieueffectrapport opstellen door MER-deskundigen.

Een MER is een informatief instrument en geen beslissingsinstrument. De beslissing die genomen wordt door de bevoegde overheid omtrent het al dan niet toelaten of vergunnen van het project, houdt ook rekening met andere sectoren (sociale, economische en technische belangen) en met openbare inspraak. Toch hebben de vergunningverlenende overheden of andere besluitvormers voor bepaalde plannen en programma's een motiveringsplicht als ze een andere beslissing nemen dan de suggesties die zijn voorgesteld in het MER.

Ook u als burger kan het MER gebruiken voor het formuleren van opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek in het kader van de vergunningsprocedure. Via een inspraakformulier kan u uw opmerkingen in verband met een bepaald dossier formuleren en aan de dienst Milieueffectrapportage bezorgen.

Nuttige reacties die kunnen opgenomen worden in het MER zijn:

  • mogelijke alternatieven (andere locatie, andere inrichting, ...)
  • mogelijke effecten waarvan niet in het kennisgevingsdossier vermeld wordt dat ze onderzocht zullen worden (geluidsoverlast, geurhinder, biotoopverlies,...)
  • bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het plan (monumenten en landschappen, fauna en flora, landbouwgebieden, speelterreinen,...) waarop het plan een impact kan hebben en waarvan het kennisgevingdossier geen melding maakt.
Product type
Advies en begeleiding
Doelgroep
Burger Onderneming Organisatie
Thema
Milieu en Energie
Keywords
grup kennisgevingsnota mer milieueffectenrapport milieueffectenrapportage milieueffectenrapportering milieueffectrapportering planMER projectmer