Mantelzorg (premie)

Verzorg je een familielid of vriend die tijdelijk of permanent hulpbehoevend is, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke beperking of door een psychische aandoening? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële tegemoetkoming. Misschien heb je ook recht op (tijdelijk) verlof.

Mensen die veel verzorging nodig hebben kunnen van de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse toelage krijgen voor het betalen van de niet-medische kosten (waaronder mantelzorg) wanneer ze in hun thuismilieu verblijven. Het thuismilieu is de plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont, dit kan dus ook een serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, enzovoort, zijn.

Die vergoeding bedraagt maandelijks 130 euro. Om deze vergoeding te krijgen, heb je een attest van zorgbehoevendheid nodig. Dit wordt opgesteld door een maatschappelijk werker van de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds. De zorgbehoefte kan zich situeren op fysisch, psychisch, huishoudelijk of sociaal-ondersteunend vlak. Op elk van deze vlakken wordt nagegaan hoe zorgbehoevend de betrokkene is en daar wordt dan een score, in de vorm van punten, aan toegekend.
Je hebt recht op een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering indien je minimum 35 punten scoort op de Bel-schaal. De BEL-profielschaal is niet de enige schaal op basis waarvan je een attest kan verkrijgen. Soms beschik je bijvoorbeeld reeds over een geschikt attest en dan kun je rechtstreeks jouw aanvraag indienen bij jouw zorgkas.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, heb je recht op een vergoeding vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de datum van jouw aanvraag. Wanneer je dus jouw aanvraag in de loop van de maand januari bij de zorgkas indient, krijg je vanaf 1 mei een vergoeding.

Meer informatie vind je bij jouw ziekenfonds of op www.vlaamsezorgverzekering.be.