Inclusieve kinderopvang

Inclusieve buitenschoolse kinderopvang

Ferm Kinderopvang organiseert reeds lange tijd in de regio Voorkempen buitenschoolse kinderopvang. Deze opvang staat in voor de begeleiding van schoolgaande kinderen, voor en na school, op woensdagmiddag en schoolvrije- en vakantiedagen. De kinderbegeleiders voorzien telkens leuke activiteiten en ondersteunen de kinderen tijdens vrije spelmomenten. Sinds een aantal jaren wordt er extra aandacht besteed aan inclusie, want bij Ferm Kinderopvang is élk kind welkom. Elk kind hoort erbij, ongeacht zijn/haar specifieke zorgen, ongeacht het type onderwijs het kind volgt.
Dankzij het project Raket kunnen een aantal gemeenten uit de Voorkempen verder inzetten op inclusieve opvang. Raket is een pilootproject van de Vlaamse overheid dat ernaar streeft de lange busritten van kinderen uit het buitengewoon onderwijs in te korten. Inclusieve buitenschoolse kinderopvang is hierin 1 van de mogelijke oplossingen (meer info via www.buitengewoonleerlingenvervoer.be).

De projectsubsidies geven de mogelijkheid om beter te focussen op de zorg die kinderen nodig hebben. Stap voor stap kunnen we zo bij Ferm Kinderopvang onze locaties verder uitrusten met geschikt materiaal. We kunnen onze personeelsleden extra opleiden om tegemoet te komen aan specifieke zorgen van kinderen, de toegankelijkheid van de locaties vergroten, …

In onze locaties zullen een aantal kinderbegeleiders de rol van zorgbegeleider opnemen. De inclusiewerking in de samenwerkende gemeenten wordt gecoördineerd door inclusiecoach Karin Smout (ksmout@samenferm.be). Zij onderzoekt samen met de plaatselijke verantwoordelijken van de kinderopvang, de (zorg)begeleiders en de ouders de zorgbehoeften en wat dit voor de opvang betekent. Er wordt telkens bekeken hoe elk kind functioneert in de groep en welke redelijke aanpassingen nodig zijn.

De grote meerwaarde van een inclusieve kinderopvang is dat kinderen op jonge leeftijd leren omgaan met verschillen. Ze leren dat iedereen “anders” is, met een eigen persoonlijkheid en positieve karaktereigenschappen maar ook werkpunten. Wat ze samen delen is de goesting om te spelen want samen spelen is plezant maar ook leerzaam, zowel voor kinderen zonder beperking als voor kinderen met een beperking. In de opvang doen kinderen nieuwe ervaringen op, ze sluiten vriendschappen, ze ontdekken hun fysieke mogelijkheden, ze leren problemen oplossen, ze maken ruzie en leggen dat weer bij.
Juist door samen te spelen leren kinderen vaardigheden die ze overal in hun leven kunnen gebruiken. Spelenderwijs krijgen kinderen in de opvang levenservaringen mee in respect voor elkaar en verdraagzaamheid.

De ouders zijn voor ons de spil in het zorgnetwerk van hun kind maar onze teams willen ook graag leren van therapeuten, thuisbegeleiders, artsen, kinesisten, ergotherapeuten, … die het kind begeleiden. Deze begeleiders zijn eveneens welkom in de opvang om de nodige zorg en eventuele aanpassingen te bespreken.

Bij Ferm Kinderopvang bouwen we zo stap voor stap aan een inclusieve samenleving waar “bijzonder” ook heel gewoon mag zijn.

Meer info: ksmout@samenferm.be - infolijn Ferm Kinderopvang 070 246 041.

Meer info over leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: www.buitengewoonleerlingenvervoer.be.