Visie

Het OCMW biedt aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in staat stelt om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Bij de invulling van deze kernopdracht richt OCMW Brecht zich voornamelijk tot 2 doelgroepen: de individuele hulpvragers (sociale dienst) en ouderen (woonzorgcentrum/serviceflats/lokale dienstencentra).

Samen met de hulpvrager die niet of onvoldoende uit eigen kracht kan aansluiten bij of deelnemen aan het maatschappelijke leven, wil het OCMW een maximale emancipatie en integratie in het maatschappelijke leven bereiken.

Wat de oudere Brechtenaren betreft, heeft het OCMW als doel hen zolang mogelijk, met de nodige ondersteuning, in hun vertrouwde thuismilieu te laten wonen. Voor ouderen voor wie dit niet langer mogelijk is, zorgt het OCMW voor een naadloze overgang naar de meest aangepaste woonvorm.

Het OCMW wil als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid, meer bepaald bij de vormgeving van de (kans)armoedebestrijding en het ouderenbeleid in Brecht.