Zorgtoelage

Om de inclusie binnen de gemeente te erkennen, voorziet het gemeentebestuur jaarlijks een zorgtoelage.

Begunstigden van de zorgtoelage moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente Brecht op 1 januari van het jaar waarop de zorgtoelage betrekking heeft. 

Het nieuwe reglement 'zorgtoelage' bestaat uit de zorgtoelage van 95 euro (voorheen de sociale correctie Diftar) en de zorgtoelage van 250 euro (voorheen de sociale medische en pedagogische toelage). 

Personen die voor beide of één van de twee toelagen in aanmerking komen, maken gebruik van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit vindt u hier of onderaan deze pagina. 

Personen, die omwille van een medische of therapeutische reden, grote hoeveelheden verbanden en/of verzorgingsmateriaal nodig hebben (bv. bij incontinentie, chronische wondverzorging, sondevoeding, nierdialyse) en personen die thuis palliatief verzorgd worden, ondervinden een meerkost door de invoering van het Diftar systeem voor de inzameling van restafval.

Gemeente Brecht voorziet een jaarlijkse zorgtoelage van 95 euro aan personen die bewijsstukken kunnen voorleggen:

* personen met medische of therapeutische noden, dienen een recent medisch attest af te leveren waaruit blijkt dat het gaat om een langdurige behandeling van minstens 3 maanden;

* personen die thuis palliatief verzorgd worden, dienen een recent medisch attest van een erkend netwerk voor palliatieve zorg af te leveren.

Gemeente Brecht voorziet een jaarlijkse zorgtoelage van 250 euro aan personen die behoren tot één van onderstaande categorieën:

a) omwille van hun beperking minder of niet meer kunnen werken;
b) personen met een verminderde zelfredzaamheid;
c) personen die invalide zijn verklaard door de mutualiteit of
d) kinderen en jongeren die recht hebben op de zorgtoeslag van het Groeipakket.

Personen met een beperking dienen een attest en betalingsbewijs van de tegemoetkoming of uitkering voor te leggen.

Personen die een ziekte- en invaliditeitsuitkering met een beslissingsattest van (minstens) 60 % werkongeschiktheid ontvangen OF recht hebben op een uitkering in het kader van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dienen eveneens een AANSLAGBILJET VAN 2 KALENDERJAREN terug toe te voegen aan het aanvraagformulier. Om aanspraak te maken op de zorgtoelage, dient het bruto belastbaar gezinsinkomen gelijk of lager te liggen dan de bedragen van de Europese armoedegrens. Deze bedragen zijn afhankelijk van de gezinssituatie. 

De aanvraag van de zorgtoelage dient jaarlijks te gebeuren op de daarvoor ter beschikking gestelde formulieren die te bekomen zijn op de welzijnscampus Sociaal Huis en op de gemeentelijke website. De aanvraag dient uiterlijk 30 september van het lopende jaar te gebeuren.