Raad gezondheid en welzijn

Omschrijving

De raad gezondheid en welzijn is de adviesraad die samen met het bestuur werkt aan de ontwikkeling van een lokaal gezond- en welzijnsbeleid. Onder 'gezondheid' verstaan we het geestelijk, lichamelijk en sociaal welbevinden van elke inwoner.

Samenstelling

De raad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.

Staf Rigovoorzitter
Ludo Wouterspenningmeester
Pieter Poriaulid bestuur
Emelie Eeckelaertlid bestuur
Luc Aerts schepen
Kris Van Dijckconsulent welzijn

Lid worden?

We verwijzen hiervoor naar de statuten van de raad gezondheid en welzijn.

Vergaderingen

De raad vergadert minstens 3 x per jaar.

Agenda's en verslagen

Elk lid van de raad ontvangt de agenda en het verslag van de vergadering per e-mail of per post, zoals gewenst.

Projecten

De werking van de raad steunt op onderstaande taken:

  • op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief beleidsvoorbereidend advies geven met betrekking tot gezondheid- en welzijnsthema’s
  • de participatie van de bevolking in het beleid inzake gezondheid en welzijn mogelijk maken, verhogen en stimuleren
  • de (samen)werking van de verschillende instanties, verenigingen en personen die actief zijn op vlak van gezondheid en welzijn stimuleren door coördinatie, overleg en participatie
  • voorlichtingscampagnes organiseren
  • meewerken aan de realisaties van de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met het LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg)
  • meewerken aan projecten van het LOGO