Aanpassing van de geslachtsregistratie

Wat

Deze procedure is gericht op personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.

Voorwaarden

De Belg of niet-Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de de dienst burgerlijke stand van de gemeente van inschrijving in de bevolkingsregisters.

Procedure

De procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie voorziet eerst in een aangifte, waarbij de betrokkene verklaart dat hij of zij ervan overtuigd is dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit. Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken (via bovenstaande knop), de ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de procureur des Konings in kennis van de eerste verklaring. Na ten vroegste 3 maanden en ten laatste 6 maanden na de aangifte legt de betrokkene een tweede verklaring af, waarin hij of zij stelt dat die overtuiging niet gewijzigd is en dat hij of zij geïnformeerd is over de gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens de akte van aanpassing van registratie van het geslacht op. De aanpassing van de geslachtsregistratie wordt vermeld in de kant van de akten van de burgerlijke stand van betrokkene en de eventuele afstammelingen in de eerste graad. Betrokkene krijgt bovendien een nieuw rijksregisterdossier waarin de aanpassing van de geslachtsregistratie niet zichtbaar is. Belgen kunnen een nieuwe voornaam aanvragen bij de dienst burgerlijke stand.

Wat meebrengen?
  • Je identiteitskaart of verblijfskaart;
  • Voor de niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van de kinder-/jeugdpsychiater voor de aanpassing van de registratie van het geslacht. Voor hen is bijstand van de ouders vereist. Zij ondertekenen de eerste verklaring mee bij de dienst burgerlijke stand.
Bedrag

Geslachtsregistratie: gratis
Wijziging voornaam: 14 euro

Uitzonderingen

Indien de Belgische aangever in België geboren is maar niet ingeschreven in de bevolkingsregisters moet hij zich aanbieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van zijn geboorteplaats.
Indien de Belgische aangever niet in België geboren is en niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, kan enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht opmaken.
Voor de niet-ontvoogde minderjarige vanaf 16 jaar is bijstand van de beide ouders vereist. Zij ondertekenen de eerste verklaring mee bij de burgerlijke stand.

Regelgeving

Artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek
FOD Justitie: FOD Justitie Transgenders

Product type
Toelating
Doelgroep
Burger
Thema
Burger en Overheid
Keywords
geslachtsverandering geslachtswijziging geslachtsaanpassing