Elektronische vreemdelingenkaart

Wat

Een vreemdelingenkaart wordt afgeleverd aan elke vreemdeling, ouder dan 12 jaar, die het recht heeft verworven om in België te verblijven of er zich te vestigen.

Voorwaarden

Van zodra je dossier dit toelaat, krijg je van de dienst burgerzaken een uitnodiging om een elektronische verblijfskaart aan te vragen.

Ben je je vreemdelingenkaart kwijt of is ze gestolen, ga dan zo snel mogelijk langs bij het dichtsbijzijnde politiekantoor. Hier blokkeert men je verblijfskaart en bezorgt men je een attest dat je verblijfskaart voor één maand vervangt, maar wel enkel in België geldig is. Je hebt er alle belang bij om bij verlies of diefstal van je e-ID dit onmiddellijk te melden aan DOC STOP via het gratis nummer 00800 2123 2123 of als dit nummer niet bereikbaar is, door te bellen naar 0032 2 518 2123. Deze dienst blokkeert je kaart alvast, maar je moet achteraf nog wel aangifte doen bij het politiekantoor en een nieuwe kaart aanvragen op het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de verschillende verblijfsdocumenten, kijk je op de website van kruispunt Migratie-Integratie.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om uw kaart te activeren.

Wat meebrengen

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode

Bedrag

 • Verblijfskaart zonder biometrie (E, E+, F, F+): 16,00 euro
 • Verblijfskaart met biometrie (A, B, C, D, H): 19,20 euro
 • Spoedprocedures:
  • bij een dringende aanvraag worden de identiteitskaart en de codes 2 werkdagen na de aanvraag geleverd. De prijs bedraagt 84,00 euro
  • bij een zeer dringende aanvraag worden de identiteitskaart en de codes 1 werkdag na de aanvraag geleverd. De prijs bedraagt 127,60 euro

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Doelgroep

Referenties

Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind