Aanvraagformulier Toelage CORONA Noodfonds voor Periode 1

De gemeenteraad van 10/12/2020 heeft een reglement goedgekeurd waarbij erkende Brechtse verenigingen een toelage kunnen krijgen voor de financiële impact van het coronavirus. U kan het volledige regelement nalezen op de website van de gemeente: https://www.brecht.be/sites/default/files/paginas/bestanden/toelageregle...

Er zijn twee indienrondes voorzien. Dit is de eerste indienronde. Deze aanvraag heeft alleen betrekking op de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De volgende indienronde in juli 2021 zal betrekking hebben op de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

In onderstaande aanvraag moet u voor elke soort van tussenkomst telkens het bedrag invullen dat u als toelage wenst te ontvangen. Dit bedrag moet vervolgens verantwoord worden met de nodige bewijsstukken. 
Die kunnen als bijlage opgeladen worden via dit formulier.

Voorbeeld: Stel uw vereniging heeft voor 1000 euro aan hygiëneproducten aangekocht. Daarvoor is een tussenkomst van 50% voorzien. Het is dan de bedoeling dat u 500 invult als het bedrag dat uw vereniging als toelage wenst te ontvangen. 

Gelieve het formulier in één keer in te vullen. Bekijk dus eerst welke informatie u allemaal nodig heeft. Doe uw aanvraag weloverwogen en vraag niet meer aan dan dat uw vereniging nodig heeft om financieel gezond te blijven. Er is een garantie dat alle middelen uit dit noodfonds sowieso op één of andere manier naar het lokale verenigingsleven zullen gaan.

U heeft tijd tot 31 januari 2021 om uw aanvraag in te dienen.

Indien u vragen heeft bij het invullen van dit formulier, kan u terecht bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.

Vriendelijke groeten,

Dienst Vrije Tijd. 

 
1 Start 2 Complete
Gegevens vereniging
BE
Geef uw rekeningnummer op zonder spaties en zonder leestekens:
SECTIE 1 - TERUGBETALING HUUR INFRASTRUCTUUR

Elke vereniging kan de kosten voor het huren van een zaal (gemeentelijk of privé) voor de organisatie van activiteiten inbrengen voor een terugbetaling van 50% van de gemaakte kosten te bewijzen via facturen. 
De toelage is begrensd tot maximum 1.000 euro per vereniging en voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Voor de terugbetaling van de huurkosten van het gebruik van niet-gemeentelijke infrastructuur is er een plafondtarief voorzien van maximum 2x het tarief van een vergelijkbare gemeentelijke zaal. Ook de duurtijd van het gebruik, doelgroep wordt bij de tariefvergelijking in overweging genomen.

Voorbeeld: U heeft in totaal €2.500 aan huurkosten gemaakt -> Deze kosten kan u voor 50% inbrengen (€2.500*50% = €1.250) -> Aangezien de toelage begrensd is tot een maximum van €1.000 maakt u aanspraak op datzelfde maximumbedrag van €1.000.

Voeg facturen bij van de gehuurde infrastructuur waarvoor men een tussenkomst wenst. Voeg een extra bijlage toe die vermelding maakt van volgende detailgegevens indien de factuur dit niet vermeldt:
A. Data van het gebruik
B. Het begin- en einduur van het gebruik
C. De gebruikte zaal of zaaldelen met oppervlakte of afmetingen
D. Bedrag per uur en eventuele kortingspercentages
E. Een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten
F. Betaalbewijs van het huurgeld op naam van de aanvragende vereniging

SECTIE 2 - VERENIGINGEN DIE INFRASTRUCTUUR BEHEREN

Verenigingen die infrastructuur beheren kunnen een toelage ontvangen mits ze volgende verliezen en kosten kunnen aantonen:
A. Verlies van inkomsten gekoppeld aan het verlies van de verhuur van terreinen/ruimtes.
B. Verlies van inkomsten gekoppeld aan de overeenkomst met een uitbater of een huurder.
C. Kosten van energieverbruik waarvoor de betrokken club/vereniging normaal zelf de kosten draagt. Jeugdverenigingen worden uitgesloten voor dit punt aangezien deze reeds opgenomen zijn in het jaarlijkse subsidiereglement jeugd.
D. Verlies van inkomsten gekoppeld aan de uitbating van een cafetaria/toog (indien de vereniging in aanmerking komt voor een premie via de Vlaamse overheid, dan dient deze in mindering gebracht te worden van deze toelage). Deze toelage dient geïnvesteerd te worden in eigen infrastructuurbeheer.

De toelage is begrensd tot een maximum van 3.000 euro per vereniging.

Het nettoverlies dient door de vereniging te worden aangetoond aan de hand van financiële documenten zoals rekeningstukken en kosten- en opbrengstenrekeningen van de voorbije drie jaar (2017, 2018 en 2019), die de inkomsten en uitgaven, gelinkt aan bovenvermelde gekozen onderdelen, bewijzen. 

Onvolledige dossiers worden niet weerhouden.

SECTIE 3 - TEGEMOETKOMING GEMAAKTE KOSTEN CORONAMAATREGELEN

Elke vereniging kan de kosten voor het coronaproof maken van de infrastructuur of van haar activiteiten voor 50% terugbetaald krijgen op basis van facturen. Facturen mogen niet ouder zijn dan 13 maart 2020 (start van de lockdown).
Ook meerkosten die werden gemaakt om tegemoet te komen aan de coronamaatregelen om op een veilige manier evenementen of activiteiten te organiseren komen in aanmerking.

De toelage is begrensd tot maximum 1.000 euro per vereniging.

Voeg facturen bij van uitgaven die zijn gemaakt zijn om voor de interne werking van de vereniging tegemoet te komen aan de coronamaatregelen, of meerkosten die gemaakt zijn voor activiteiten en evenementen te organiseren.
Voorbeelden van uitgaven voor extra maatregelen om de interne werking op een veilige manier te laten verlopen zijn: drukwerk, mondmaskers, desinfectiemiddelen, signalisatie, plexiwanden, ...

Voorbeelden van meerkosten zijn: aankoop van extra spelmateriaal om groepen te ontdubbelen, huur of aankoop van tenten, huur of aankoop van extra tafels en stoelen, ...

SECTIE 4 - TERUGBETALING NIET-RECUPEREERBARE KOSTEN VOOR GEANNULEERDE EVENEMENTEN BEGIN CORONA

Verenigingen die een evenement planden na 13 maart 2020 dat naar aanleiding van corona diende geannuleerd te worden, kunnen voor hun eventuele niet-recupereerbare kosten een terugbetaling aanvragen voor een maximum tot 750 euro per vereniging.

De terugbetaling gebeurt op basis van facturen. Voorbeelden die in aanmerking komen zijn: promotiemateriaal zoals papieren flyers, affiches, spandoeken met datum, niet-recupereerbare voorschotten voor zaalverhuur, huurgelden voor logistiek materiaal zoals tafels, stoelen, licht- en klankmateriaal, ...

Komen NIET in aanmerking:
A. Kosten die gerecupereerd kunnen worden via andere fondsen of noodhulpprojecten, opgericht door andere overheden of andere instanties.
B. Kosten die op een andere manier gerecupereerd konden worden door middel van een creditnota, tegoedbon, voucher of omruilen.
C. Aankoop van materialen die voor een andere activiteit (eventueel in de toekomst) nog gebruikt of verwerkt kunnen worden.
D. Kosten voor diensten (fotograaf, techniek, optreden, ...) die verzet kunnen worden naar een latere datum.
E. Kosten die gemaakt werden na bekendmaking van de corona-maatregelen.