Corona

Update 26/11 - Overlegcomité beslist winterpakket maatregelen - gemeente Brecht roept op tot gebruik gezond verstand

Het Overlegcomité heeft op vrijdag 26/11 vastgesteld dat de coronasituatie in ons landen snel verslechtert met overbelasting van het zorgsysteem, uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg. Daarom heeft het Overlegcomité een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken.

Naar aanleiding van deze aangepaste maatregelen roept de gemeente Brecht op het gezond verstand te gebruiken, voornamelijk voor jeugdactiviteiten aangezien daar op dit moment nog geen extra maatregelen van toepassing zijn. 

Lees meer: Overlegcomité beslist winterpakket maatregelen - gemeente Brecht roept op tot gebruik gezond verstand

 

Update 17/11 - Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld.
Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen. 

Veilige afstand en beperking sociale contacten
Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten. Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

Brede mondmaskerplicht
Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen; 
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren. 
Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Covid Safe Ticket+
Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. 
Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.  Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, 
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), 
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken. 

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

Verplicht telewerk 
Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer. Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

Veralgemeende extra vaccinatie
Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. 

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

Ventilatie
Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen. De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-voortaan-brede-mondmaskerplicht-en-verplicht-telewerk 

 

Update 26/10: Overlegcomité: mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket en telewerk in strijd tegen herfstgolf

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen.

Onderstaande maatregelen gaan in op vrijdag 29 oktober.

Uitbreiding mondmaskerplicht
De huidige mondmaskerplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen, wordt uitgebreid met een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van:

 • Winkels en winkelcentra,
 • Zorginstellingen, 
 • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
 • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Erediensten 

De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt.

Covid Safe Ticket
Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.
De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land.  Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober.

Telewerk
Telewerk wordt sterk aanbevolen bij voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.
Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer verminderen.

Testbeleid 
Testen en opvolgen van contacten blijven cruciale verdedigingslinies. Tegelijkertijd moet een overbelasting van de huisartsen vermeden worden. 
Daarom beslist het Comité dat de testcentra voorlopig geopend blijven tijdens de winterperiode. 
Ook de capaciteit van de contactopvolging wordt verzekerd, zodat mensen die positief testen zo snel mogelijk gecontacteerd worden. De regionale overheden nemen daartoe alle nodige initiatieven.

Derde vaccinatieprik
Het Comité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om, van zodra de plaats in het vaccinatieschema van een herhalingsdosis voor de algemene bevolking wetenschappelijk wordt aangetoond, de toediening ervan te organiseren. 

Pandemiewet
Het Comité neemt akte van de beslissing van de federale regering tot afkondiging van de epidemische noodsituatie voor een maximale duur van 3 maanden, en onderschrijft deze beslissing.
Deelstaten kunnen steeds maatregelen nemen die verder gaan dan de federale sokkel.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-mondmaskerplicht-covid-safe-ticket-en-telewerk-strijd-tegen-herfstgolf
 

Update 17/09: Overlegcomité bepaalt federale sokkel mondmaskerplicht

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Gezien de grote verschillen in vaccinatiegraad heeft het Overlegcomité geopteerd voor een gedifferentieerde aanpak.

Het Comité stelt vast dat het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert. Ook de algemene hospitalisatiecijfers zijn na een periode van langzame stijging sinds begin juli, de voorbije week voor het eerst gedaald. Toch zijn er grote verschillen. In Vlaanderen is er een dalende incidentie, in Wallonië een lichte stijging en in Brussel een stabilisatie van de besmettingscijfers op een hoog niveau. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Mondmasker en afstand houden
Vanaf 1 oktober blijft het dragen van het mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar verplicht in volgende omstandigheden:

 • de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens;
 • de zorginstellingen
 • het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.

Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen indien de epidemiologische situatie dit vereist.

Cafés en nachtleven
Vanaf 1 oktober is dansen opnieuw toegelaten in cafés. Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen.

Gebruik van het Covid Safe Ticket
Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Overlegcomité vindt het Covid Safe Ticket een geschikt alternatief voor beperkende maatregelen of sluitingen in die steden en gemeenten waar men geconfronteerd wordt met een aanzienlijke verslechtering van de epidemiologische situatie.
De deelstaten moeten via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis voorzien om het gebruik van het Covid Safe Ticket vast te leggen. Er wordt een reflectie opgestart over de eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot publiek toegankelijke plaatsen binnen met een epidemiologisch risico.
Organisatoren van indoor evenementen met 500 of meer toeschouwers en voor outdoor evenementen met 750 of meer toeschouwers, kunnen vanaf 1 oktober al gebruik maken van het Covid Safe Ticket. In dat geval vallen de verplichtingen inzake CIRM/CERM weg.
Het mondmasker en sociale afstand zijn bij die evenementen ook niet langer verplicht. De organisatoren van dergelijke evenementen moeten dan wel op voorhand toelating vragen aan de lokale overheid.

Reizen
De inreiscontroles werden de afgelopen weken verscherpt en opgedreven. Inmiddels worden alle terugkerende of aankomende reizigers gecontroleerd op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF).

Ook de deelstaten en lokale besturen hebben het toezicht op testing, tracing, quarantaine en isolatie voor terugkerende reizigers opgedreven.

Te lage vaccinatiegraad in bepaalde steden en gemeenten
De Brusselse overheden volgende acties ondernemen:

 • Een verhoogde inzet van de call and field agents bij terugkerende reizigers uit landen met een hoge positiviteitsratio;
 • Een verscherpte manuele controle op de PLF, waarbij verdachte PLF systematisch aan de field agents worden doorgegeven voor opvolging;
 • De rechtstreekse toegang van de politie tot de databank PLF, met controles op personen die de testverplichtingen niet nakomen;
 • De uitdrukkelijke vraag aan bedrijven en administraties gevestigd op het Brusselse grondgebied om telewerk als norm te behouden;
 • Een uitgebreider gebruik van het Covid Safe Ticket;
 • De mogelijkheid om zich te laten vaccineren in bedrijven, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten;
 • Mobiele vaccinatiepunten (huisartsen, thuisverpleegkundigen, apotheken, stations, enz).

Voorbereiding beëindiging federale fase
In de komende periode zal het einde van de federale fase verder worden voorbereid.
Het Overlegcomité blijft de epidemiologische situatie nauwgezet opvolgen en komt uiterlijk midden oktober opnieuw samen.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-bepaalt-federale-sokkel-mondmaskerplicht 

 

Update 27/08: Mobiel vaccinatieteam strijkt neer in de Eerstelijnszone Voorkempen 

Inwoners van de Eerstelijnszone Voorkempen die nog geen vaccin ontvingen, krijgen in september de kans om zich nog op verschillende locaties in de eerstelijnszone te laten vaccineren. ELZ Voorkempen organiseert vaccinatiemomenten vergelijkbaar met de andere vaccinatiecentra uit de omgeving, die ook starten met lokale vaccinaties.

Data in Brecht:

 • ma. 13/9 – 14.00 uur – ’t Goorhof – Sint-Job-in-‘t-Goor
 • wo. 15/9 – 10.00 uur – gc Jan vander Noot – Brecht
 • ma. 20/9 – 10.00 uur – oc ’t Centrum – Sint-Lenaarts

 

Update 20/08: vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg

Nieuwe stap in het Zomerplan
Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten. 

Het gaat concreet om:

Samenkomsten in de private ruimte
Geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.

Telewerk
Het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren. 

Professionele horeca-activiteiten
Geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt. 

Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden. 

Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen.

Activiteiten in georganiseerd verband
Geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

Privéfeesten
Geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.

Erediensten
Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.
De mondmaskerplicht blijft behouden.

Evenementensector en Covid Safe Ticket
Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.

Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM. 

Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 september niet toe te passen, onder meer op het vlak van horeca en telewerk.

Verplicht dragen van mondmasker en respecteren veilige afstand
Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand van anderhalve meter blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarom blijft het dragen van een mondmasker verplicht in een hele reeks situaties, onder meer op het openbaar vervoer en in de stations, in winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in horecazaken, in conferentiezalen, handelsbeurzen, auditoria, gebouwen van de eredienst, gerechtsgebouwen, bibliotheken en tijdens betogingen. Ook op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid.
Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.

Verplichte vaccinatie zorgverleners
Gezien de cruciale rol van zorgverleners in het bestrijden van COVID-19 en de noodzaak patiënten maximaal te beschermen, vraagt het Overlegcomité te onderzoeken onder welke modaliteiten de verplichting tot volledige vaccinatie kan worden ingevoerd voor alle zorgverleners, met inbegrip van zelfstandigen, zowel in de ambulante sector als in de zorginstellingen.

De ministers van Volksgezondheid wordt ook gevraagd om de vaccinatiegraad van zorgverleners per zorginstelling zo vlug als mogelijk te publiceren.

Bijkomende inspanningen voor volledige vaccinatie
Volledige vaccinatie blijft het belangrijkste antwoord op de epidemiologische evolutie. 
Om de viruscirculatie en de ziekenhuisbelasting te verminderen, moet in alle gemeenten van het land de minimumgrens bereikt worden van een volledige vaccinatiegraad van 70%, als tussenstap naar een volledige vaccinatie van de bevolking. 
In een aantal gemeenten blijft de vaccinatiegraad onder dat niveau. Dat is het geval in de drie gewesten, maar in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Overlegcomité ondersteunt daarom de intentie van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om specifieke acties te organiseren om mensen te sensibiliseren en de vaccinatie dichter bij de woon-werkplek te brengen, onder met deur-tot-deur initiatieven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft ook het telewerk sterk aanbevelen.
Er wordt de mogelijkheid gegeven aan de deelstaten met gemeenten waar de epidemiologische of vaccinatie-situatie het vraagt, om het Covid Safe Ticket te voorzien voor andere activiteiten dan evenementen.

Voorbereiding post-federale fase
Het COVID-19 Commissariaat en het Nationaal Crisiscentrum wordt gevraagd een omstandig rapport voor te bereiden over de manier waarop het eventuele einde van de federale fase en de post-federale moet georganiseerd worden. Ook wordt het mandaat van het COVID-19 Commissariaat met zes maanden verlengd, onder meer om de beëindiging van de federale fase te begeleiden en de overdracht van opdrachten te verzekeren. 

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-vanaf-1-september-vallen-heel-wat-beperkingen-weg  

 

Update 12/08: Inhaalvaccinaties

Heb je er alles aan gedaan om je tweede afspraak voor vaccinatie na te komen, maar geraak je er écht niet? Dan kan je binnenkort een inhaalvaccinatie krijgen. Want een tweede dosis krijgen op een later moment is veiliger dan helemaal geen tweede dosis.

 Wanneer en hoe kan ik een inhaalvaccin halen voor een gemiste tweede dosis?

 De vaccinatiecentra voorzien vanaf 5 augustus extra momenten voor inhaalvaccinaties. Je moet wel zelf een nieuwe afspraak maken:

 • Zoek je vaccinatiecode op. Die vind je in je uitnodigingsbrief, e-mail of MyHealthViewer.
 • Surf naar https://covidvaccin.doclr.be en vul hier je vaccinatiecode in.  Je kunt nu een nieuwe afspraak maken. Vergeet die niet te bevestigen. Als je e-mailadres correct is doorgegeven, krijg je een bevestigingsmail voor je nieuwe afspraak.
 • Krijg je een foutmelding nadat je je vaccinatiecode hebt ingevuld? Zoek dan in je mailbox je eerdere bevestigingsmail voor je tweede afspraak op en klik in de mail op ‘afspraak annuleren’ en annuleer vervolgens je afspraak. Je kunt nu een nieuwe afspraak maken. Vergeet die niet te bevestigen. Als je e-mailadres correct is doorgegeven, krijg je een bevestigingsmail voor je nieuwe afspraak.

Lukt het alsnog niet? Bel dan naar het call center van vaccinatiecentrum voorkempen: 03 201 50 40

Meer informatie 

 

Update 01/07: Nieuws uit het vaccinatiecentrum

Vervroegen AstraZeneca
Wie 12 weken moest wachten op een tweede dosis AstraZeneca, krijgt nu toch de kans om te vervroegen. Je kan vanaf nu beslissen om in te gaan op de mogelijkheid om de tweede prik te vervroegen naar 8 weken. Het Vaccinatiecentrum Voorkempen zal extra tijdsloten voorzien op 13-17-20 juli 2021. Hoe jouw afspraak wijzigen? https://www.laatjevaccineren.be/vervroegen-van-de-tweede-dosis-astrazeneca

Online afspraak maken voor PCR-test reizen
Vanaf nu maak je online een afspraak voor een PCR-test in het kader van een geplande reis in test- en triagecentrum Voorkempen (in containers aan spoedafdeling AZ Voorkempen Malle). Meer info op https://www.brecht.be/reizen-naar-het-buitenland

Herkansing voor wie niet gevaccineerd werd
Een 4.000-tal inwoners uit onze eerstelijnszone gingen niet in op hun eerste uitnodiging voor vaccinatie. Zij krijgen een tweede kans. Ze kunnen zich vanaf 30 juni opgeven als reserve via QVAX en zullen ook opnieuw per post een uitnodiging krijgen. Meer info: https://www.laatjevaccineren.be/herkansing-voor-wie-niet-gevaccineerd-is

 

Update 18/06: Overlegcomité: Vanaf 27 juni volgende stap Zomerplan

Het Comité stelt vast dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de voorbije zevendaagse periode tot minder dan 75 opnames per dag is geëvolueerd en dat het aantal ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten minder dan 1.000 bedraagt. De positiviteitsratio is gedurende diezelfde periode tot onder de 4% gedaald. 
Volledige vaccinatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden.

27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:

1. Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.

2. Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

3. Horeca:

Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.
Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.
Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.
Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca. 

4. Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector. 

5. Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.

6. Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.

7. Toegelaten capaciteit evenementen: 

Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.
Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.

8. Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

9. Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten. 

Dienstenchequesector
Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Verduidelijkingen
Het Overlegcomité formuleert, ten slotte, een aantal verduidelijkingen:

 • Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door één lid van hetzelfde gezin.
 • Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
 • Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.
 • Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-vanaf-27-jun...

 

Update 17/06: Vaccinatiecertificaat

Vanaf 1 juli 2021 kan je binnen Europa gebruik maken van je persoonlijke vaccinatiecertificaat. Dat maakt deel uit van het officiële ‘EU Digitaal COVID-certificaat’, naast het testcertificaat en het herstelcertificaat. Het is één van de manieren waarop je je corona-status kan aantonen. Zo zal reizen binnen Europa weer een stuk makkelijker worden.

Lees hier meer over het vaccinatiecertificaat en de andere COVID-certificaten.

Bewijs van vaccinatie tegen COVID-19

Het vaccinatiecertificaat toont aan dat je deels of volledig bent gevaccineerd. Je ontvangt een vaccinatiecertificaat voor elke prik tegen het coronavirus. Elk certificaat vermeldt het type vaccin en om de hoeveelste prik het gaat. Het is beschikbaar vanaf de dag na je prik en is volledig gratis.

Informatie over je vaccinatiestatus komt van Vaccinnet, het registratiesysteem van de Vlaamse overheid voor vaccinaties. De zorgverlener die je de prik gaf, registreert jouw gegevens in die databank en zorgt er zo mee voor dat je een officieel vaccinatiecertificaat kan aanvragen.

Opgelet: Het vaccinatiekaartje dat je ontvangt onmiddellijk na je vaccinatie is geen officieel vaccinatiebewijs.

Je vaccinatiecertificaat aanvragen 

Je vaccinatiecertificaat is beschikbaar de ochtend nadat het vaccinatiecentrum de gegevens hebben ingevoerd in de databank van Vaccinnet. Wanneer zij die gegevens invoeren, ligt niet vast. Meestal is dat nog de dag van de vaccinatie zelf, soms enkele dagen later. Vanaf dan kan je je vaccinatiecertificaat downloaden via mijngezondheid.be, Mijn Burgerprofiel of via de mobiele app CovidSafeBe. 

Een papieren versie aanvragen

Je kan een papieren versie van je vaccinatiecertificaat aanvragen met je rijksregisternummer via een helpdesk van de Vlaamse overheid op het nummer 078 78 78 50 (bereikbaar van 9 tot 19 uur op weekdagen). Je ontvangt het certificaat dan enkele dagen later per post.

Heb je dringend een vaccinatiecertificaat nodig? Dan download je het best je digitale exemplaar. Dat is altijd de snelste manier.

1 jaar geldig

Op dit moment is het vaccinatiecertificaat 1 jaar geldig. 

Het is nog niet duidelijk hoelang vaccinatie beschermt tegen het coronavirus. Er is nu geen einddatum opgenomen voor de werking van de vaccinatie. Het kan zijn dat in de toekomst een nieuwe vaccinatie nodig is om de bescherming op peil te houden.
 

Update 04/06: Overlegcomité: vrij en veilig reizen tijdens de zomer 

Voorzichtig blijven
Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen
Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.
Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.
Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

 • Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland
 • Terugkeer uit groene of oranje zone:
 • Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone:
 • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test  (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
 • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
 • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
 • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

Aankomst in België als niet-inwoner

Aankomst vanuit groene of oranje zone:

 • Geen verplichting tot test of quarantaine.

Aankomst vanuit rode zone:

 • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
 • ​De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.

Aankomst van buiten de Europese Unie:

 • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.

Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”):

 • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden.  Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden

Vertrek naar het buitenland
Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden
Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.
Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen
Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Openingsuur horeca
Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8u ’s ochtends naar 5u ’s ochtends.
Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.

Testevenementen
Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens. Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen
Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse. Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

Volgend Overlegcomité
Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 • Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 • Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 • Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 • Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 • Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 • Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 • Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 • Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 • Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 • Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-vrij-en-veil...

 

Update 11/5: Overlegcomité stelt zomerplan op in vier stappen naar normaler leven

Als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen.

Stap 1. Vanaf 9 juni 2021

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld)
 • Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.
 • De horeca heropent binnen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
 • Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22.00 uur naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
 • De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.
  • Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit,[1] zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.
 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.
 • Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.
 • Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.
 • Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.
 • Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.
 • Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

 

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.
 • Geen beperkingen meer bij het winkelen.
 • Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.
 • Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

 

Stap 3. Vanaf 30 juli 2021

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg

 • Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 5.000 personen.  Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.
 • Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren.
 • Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

 

Stap 3. Vanaf 1 september 2021

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald

 • Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: nog te bepalen.
  • Buiten: nog te bepalen.
 • Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen.
 • Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.
 • Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten en braderijen zonder beperkingen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

 

Belang van ventilatie en vaccinatie

Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren.

Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven

Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens.

 

Tot slot: laat u vaccineren.

Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.

 

Update 23/04: Overlegcomité bepaalt regels buitenterrassen

Bevestiging einde Paaspauze (buitenbubbel, winkels en contactberoepen)
Het Overlegcomité herbevestigt het einde van de Paaspauze op 26 april. Dit wil zeggen dat mensen vanaf maandag mensen in groepen van 10 elkaar buiten mogen ontmoeten. Ook winkeliers mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen.

Terrassen 
Zo werden de voorwaarden van de terrasopening als volgt vastgelegd:

 • Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre ze niet aan tafel zitten
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen. 
 • De openingsuren zijn beperkt van 08.00 tot 22.00 uur

Evenementen
Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen. Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd. In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen. Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.  

Jeugd- en clubactiviteiten
Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen. 

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni. 

Belang van vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid
De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeurt op het tempo van de vaccinatiecampagne. Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren. Wanneer u een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in. Dit is niet alleen een ticket voor uzelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal. 

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-bepaalt-regels-buitenterrassen

 

Update 14/4: Overlegcomité beslist over einde van de paaspauze

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

Heropening scholen 
Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan. 

Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine
Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro. 
 
Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen
Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10. 

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. 

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.  

Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket 
Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. 

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk: 

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken 
 • Professionele rommel- en brocantemarkten 

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

Twee nauwe contacten thuis
Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren  Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. 

Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief
Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

Belang van vaccineren
Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren. 

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-over-einde-van-de-paaspauze 

 

Update 24/3: Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt. Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen. De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

Samenkomsten buiten maximaal 4 personen
De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

Niet-essentiële winkels op afspraak
Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.  

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.  

Sluiting niet-medische contactberoepen
De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons.

Jeugd en onderwijs
De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs,  deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie. 

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau. 

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

Striktere controles op telewerk 
De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt. Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden. 

Niet-essentiële reizen blijven verboden 
Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

Betogingen
Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

Belang van de basisregels
Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april. 

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-breed-afkoelingspakket

 

Update 19/3: Overlegcomité pauzeert buitenplan en vraagt maatregelen onderwijs

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

Buitenplan uitgesteld
Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

Maatregelen in het onderwijs 
Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist:

 • de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
 • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
 • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april. 
 • voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen. 

Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren
Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is. 

Beperkingen in treinen
Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels
Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

Meer informatie lees je op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-pauzeert-buitenplan-en-vraagt-maatregelen-onderwijs

 

Update 15/3: Veelgestelde vragen en antwoorden over de vaccinatiecampagne en het vaccinatiecentrum

De gemeente Brecht maakt samen met de gemeenten Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel deel uit van de eerstelijnszone Voorkempen. In overleg met de 6 gemeenten en de eerstelijnszone is beslist om 1 vaccinatiecentrum voor de hele zone in te schakelen, namelijk het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. Lees op www.brecht.be/vaccinatiecentrum het antwoord op veel gestelde vragen over de vaccinatiecampagne en het vaccinatiecentrum.

 

Update 8/3: Overlegcomité beslist buitenplan: vanaf 8 maart met meer mensen buiten

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vrijdag 5 maart in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité oordeelt dat voorzichtigheid geboden blijft en wil in een eerste stap vooral voorrang geven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten.

Activiteiten in openlucht hebben een beduidend lager virologisch risico. Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen – een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.

Meer mensen buiten

 • Vanaf 8 maart kan men elkaar met 10 personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Begrafenissen

 • Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.

Prioriteit voor jongeren en het onderwijs

 • Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen  (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
 • Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten. 

Daarnaast zal het MB ook toelaten dat vanaf 8 maart fotografen mensen mogen ontvangen (maximaal 1 consument per 10 vierkante meter, wonend onder hetzelfde dak. Ook de opening van privé-sauna’s wordt voorzien, voor gebruik door personen die onder hezelfde dak wonen. Jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn daarbij niet toegankelijk.

Meer informatie lees je op: https://crisiscentrum.be/nl/news/overlegcomite-beslist-buitenplan-vanaf-8-maart-met-meer-mensen-buiten 

 

Update 16/2: 10 vragen en antwoorden over de vaccinatiecampagne en het vaccinatiecentrum

1. Ben ik verplicht om mij te laten vaccineren?

Elke Belg van 18 jaar en ouder wordt uitgenodigd om zich gratis te laten vaccineren, maar het is niet verplicht. Je kiest het dus volledig zelf. De federale overheid zet alles op alles om zoveel mogelijk Belgen te laten vaccineren. Vaccinatie is namelijk de belangrijkste troef om de coronapandemie te stoppen. Het vaccin maakt antistoffen tegen het coronavirus en voorkomt dat je ernstig ziek wordt. Het kan zo levens redden. Het zorgsysteem stond het afgelopen jaar zwaar onder druk door het hoge aantal coronabesmettingen. Door je te laten vaccineren, neemt de druk op de ziekenhuizen af en worden de zorgverleners eindelijk ontlast, kunnen we sneller het normale leven hervatten, kunnen we terug op reis… Twijfel je nog of je je wil laten vaccineren of wil je meer weten over de campagne, surf dan naar www.laatjevaccineren.be voor meer informatie.

2. Waar kan ik mij laten vaccineren?

Inwoners van Brecht van 18 jaar en ouder krijgen het coronavaccin in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. Dat doet dienst als vaccinatiecentrum voor de Eerstelijnszone Voorkempen, waartoe ook de gemeenten Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel behoren. Het Provinciaal Vormingscentrum is zowel logistiek als operationeel de meest interessante site om maximaal te ondersteunen in het zo snel en efficiënt mogelijk vaccineren van heel de volwassen bevolking van deze zone. De voorbije weken werd met man en macht gewerkt om het vaccinatiecentrum en de omgeving errond vlot en veilig toegankelijk te maken voor iedereen die zich laat vaccineren. Het vaccinatiecentrum staat sinds 15 februari stand-by om - zodra er vaccins ter beschikking zijn - operationeel te worden. 

Adres: Provinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61, Oostmalle

3. Wanneer krijg ik mijn vaccin?

De federale overheid heeft ervoor gekozen om eerst de meest kwetsbare doelgroepen te vaccineren. Zo kwamen de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra in januari en februari als eersten aan de beurt, gevolgd door het personeel van ziekenhuizen en de zorginstellingen, de artsen en verpleegkundigen. Daarna is het de beurt aan de 65-plussers, mensen met een onderliggende aandoening en de essentiële beroepen. Pas daarna volgt de rest van de volwassen bevolking. Goed om weten is dat de timing afhangt van de leveringen en voorraden van vaccins en we dus nu nog niet kunnen zeggen wanneer jij aan de beurt bent.

4. Hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben?

Je hoeft hiervoor zelf op voorhand niets te doen, want je wordt verwittigd als je aan de beurt bent. Dat gaat zo:

 • Je krijgt een uitnodiging met daarop een datum en uur waarop je je kan laten vaccineren in het vaccinatiecentrum (meer info over de uitnodiging lees je hier). Via de uitnodiging per brief of via de digitale uitnodiging krijg je een link naar het online platform om je afspraak te bevestigen of te verplaatsen.
 • Je bevestigt online je reservatie of kiest een ander moment dat je beter past. Hier zal eveneens de afspraak voor je tweede vaccin-toediening worden voorgesteld. Indien online bevestiging niet zou lukken, zal het callcenter je verder helpen. Het nummer vind je terug op de uitnodiging.

5. Hoe verloopt mijn vaccinatie in het vaccinatiecentrum?

De procedure voor je vaccinatie telt vier stappen. Dit parcours is in elk vaccinatiecentrum hetzelfde.

STAP 1: Het onthaal: na een temperatuurmeting op je voorhoofd, check je in. De onthaalmedewerker controleert je identiteitsgegevens en je vaccinatiecode die je kreeg via e-mail. Je wordt begeleid naar een van de administratieve ruimtes. 
STAP 2: De administratieve ruimte: een verpleegkundige medewerker geeft je info over het vaccin en over eventuele nevenwerkingen. Je medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand wordt overlopen. 
STAP 3: De vaccinatieruimte: de verpleegkundige vaccineert je. Je krijgt een spuitje in de bovenarm. Er is één type vaccin per vaccinatieruimte. Je kan niet kiezen met welk type vaccin je gevaccineerd wordt. 
STAP 4: De wachtruimte: na de vaccinatie blijf je nog een kwartier ‘in observatie’ in de wachtruimte. Er is een medewerker in de buurt om stoelen te ontsmetten en om eventuele nevenwerkingen te signaleren. Er zijn extra stoelen voor mogelijke mantelzorgers en begeleiders.

6.Is het vaccinatiecentrum ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn?

Ja. We zorgen ervoor dat het vaccinatiecentrum vlot en veilig toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator, maar ook voor blinden en slechthorenden. Minder mobielen mogen een begeleider meebrengen als ze zich komen laten vaccineren. In het vaccinatiecentrum zijn ook aangepaste toiletten voor mensen met een beperking. Voor het vervoer van minder mobielen werken we samen met de Minder Mobielencentrale en de Handicar van Brecht.

7. Ik ben helemaal niet mobiel en kan me dus niet verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. Kan ik me ook thuis laten vaccineren?

Mensen die niet naar het vaccinatiecentrum kunnen komen omdat ze bedlegerig zijn of lijden aan een specifieke aandoening, kunnen een thuisvaccinatie aanvragen. Men is hiervoor een procedure aan het uitwerken. Dit zal eerder uitzondering dan regel zijn en enkel kunnen gebeuren onder strikte voorwaarden. 

8 Moet ik ook na mijn vaccinatie de coronaregels nog blijven volgen?

Ja. Niet iedereen kan tegelijkertijd gevaccineerd worden. Daarom moet je ervoor blijven zorgen dat het virus zich niet verspreidt, ook als je al gevaccineerd bent. Tot het moment dat de volledige volwassen bevolking gevaccineerd is, is het belangrijk dat je de geldende coronamaatregelen respecteert.

9 Wanneer kan mijn normale leven dan weer starten?

Dat kan zodra de volledige volwassen bevolking de kans gekregen heeft om zich te laten vaccineren en de meeste mensen (minstens 70%) dat ook gedaan hebben. Hoe snel dat kan, hangt af van de leveringen en voorraden van vaccins. 

10 Hoe zit het met minderjarigen? Krijgen zij ook een coronavaccin? 

Jongeren onder de 18 jaar worden vandaag nog niet gevaccineerd. Dat kan pas als de overheid dit toestaat op basis van onderzoek dat nu nog lopende is. 
 

Update 8/2: Heropening kappers vanaf zaterdag 13 februari

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 5 februari 2021 in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.

De coronasituatie in ons land levert vandaag een gemengd beeld. Het aantal besmettingen toont sinds december een stabiele evolutie. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht. Intussen blijft het nodig om de verdere verspreiding van besmettelijke virusvarianten tegen te gaan. Daarom blijft uiterste voorzichtigheid geboden.

Het Overlegcomité erkent echter ook dat lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom komt er een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen. Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

Zeer strikte voorwaarden

De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:

 • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte
 • Verplichting om te werken op afspraak
 • Klanten moeten buiten wachten
 • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
 • Dienstverlening aan huis blijft verboden
 • Buitenactiviteiten in dierenparken

Dierentuinen mogen vanaf 13 februari openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Het Overlegcomité nam tevens akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings. Zij zullen conform het arrest vanaf 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Immo

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars. 

Tijdpad

Het Overlegcomité bevestigt dat de huidige beperkingen geleidelijk afgebouwd kunnen worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert. Ondermeer de toename van het aantal gevaccineerde burgers, met name kwetsbare groepen, zal hierop een positief effect hebben. Het COVID-19 commissariaat en de GEMS werd gevraagd om samen met de bevoegde ministers en sectoren een tijdpad uit te tekenen.

Nieuw Overlegcomité op 26 februari

Het Overlegcomité heeft, ten slotte, ook beslist dat het besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat gebeurt om ook na 1 maart 2021 de nodige rechtszekerheid te hebben. Dat betekent niet dat geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn. Het volgend Overlegcomité is gepland op vrijdag 26 februari 202 Update 1/2: Aangepaste maatregelen jeugdactiviteiten

Het Overlegcomité voegde de voorbije dagen nieuwe coronamaatregelen in. Het gaat onder andere over een nieuwe teststrategie en het verbod op niet-essentiële reizen. Meer info op www.brecht.be/corona.

‼️ Een extra aanpassing over jeugdactiviteiten geldt vanaf vandaag 1 februari. Ons Brechts protocol (dat al een aantal maanden in werking is) vraagt al een tijd je te beperken tot maximaal 1 vereniging. Vanaf vandaag geldt die beperking in heel het land. Wij volgen in Brecht de nationale richtlijnen die nu strenger zijn dan het Brechts protocol. Concreet:

 • wordt er sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby's te beperken tot 1 hobby per kind of jongere;
 • mogen er maximaal 10 deelnemers zijn aan jeugdactiviteiten (van 13 tem 18 jaar vinden die activiteiten buiten plaats).

Een antwoord op veel gestelde vragen daarover vind je op https://www.brecht.be/vrije-tijd/vrijetijdsprotocol-corona/veelgestelde-...
 

Update 1/2: Gezocht: vrijwilligers/medewerkers voor vaccinatiecentrum in Malle 

In maart starten de vaccinaties voor de volwassen bevolking van de Eerstelijnszone Voorkempen in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. We zoeken vrijwilligers/medewerkers om alles in goede banen te leiden. Voor veel taken heb je geen medische kennis nodig. Interesse? Leer er alles over op www.brecht.be/vaccinatiecentrum
 

Update 22/01: Nieuwe coronarichtlijnen vanaf 27 januari 2021

Op 22 januari 2021 kondigde het Overlegcomité nieuwe maatregelen aan om de verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan. Hieronder vind je een overzicht van de beslissingen: 

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021.

Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten. Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

 • Dwingende gezinsredenen: ​gezinshereniging; bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie; verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).
 • Humanitaire redenen: ​verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling; bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon; bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.
 • Studieredenen: reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen; onderzoekers met een gastovereenkomst.
 • ​Inwoners van grensregio’s: verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn. 
 • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit.
 • Zorg voor dieren. 
 • Verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren). 
 • Dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig. 
 • Verpaatsingen vanwege een verhuizing. 

Nieuwe teststrategie

 • Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.
 • Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. 
 • Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren.
 • Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief testresultaat die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Perspectief voor niet-medische contactberoepen

Er is perspectief voor de niet-medische contactberoepen. Zij kunnen, mits een positieve evaluatie op het Overlegcomité van 5 februari, heropenen op 13 februari

 

Update 14/01: Provinciaal Vormingscentrum Malle als vaccinatiecentrum eerstelijnszone Voorkempen

De gemeente Brecht maakt samen met de gemeenten Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel deel uit van de eerstelijnszone Voorkempen. In overleg met de 6 gemeenten en de eerstelijnszone is beslist om 1 vaccinatiecentrum voor de hele zone in te schakelen, namelijk het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. Dit is zowel logistiek als operationeel de meest interessante site om maximaal te ondersteunen in het zo snel en efficiënt mogelijk vaccineren van heel de volwassen bevolking van de zone. Lees hierover meer op Provinciaal Vormingscentrum Malle als vaccinatiecentrum eerstelijnszone Voorkempen
 

Update 14/01: Coronavaccin bewoners wzc Sint-Maria

Vandaag krijgen alle bewoners van wzc Sint-Maria een coronavaccin! Jos was de eerste en was net als de andere bewoners opgelucht en blij. Ook in de andere woonzorgcentra in onze gemeente worden de bewoners deze of volgende week gevaccineerd.

Met de vaccinaties in de Brechtse woonzorgcentra is de eerste fase van het vaccinatieplan opgestart. Meer info over de volgende fasen volgt snel.
 

Update 17/12: Beste stoepwensen

Traditioneel is het in heel Brecht op 31 december lekker druk en gezellig met het nieuwjaarszingen. Een mooie traditie, maar het is dit jaar niet toegestaan. Niet getreurd: we sluiten het jaar in Brecht af met veel kleur en stoepwensen! Meer weten? Surf naar Stoepwensen.

 

Update 15/12: Studieplekken in onze gemeente

Thuis blokken is niet altijd evident, zeker nu we al maandenlang zo veel mogelijk in ons kot blijven. Heb je nood aan een andere blokomgeving? Reserveer dan een studieplek in

 • het gemeenschapscentrum in Brecht,
 • het administratief centrum in Sint-Job-in-‘t-Goor,
 • of het ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts. 

Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar omdat we rekening houden met de federale veiligheidsmaatregelen. Zo kan je je in alle veiligheid en rust voorbereiden op de aankomende examens.

Lees hier meer hoe je moet reserveren en wat de regels zijn: Studieplekken in onze gemeente

 

Update 11/12: Gemeente ondersteunt verenigingen en burgers met verdeling Corona-noodfonds

De gemeenteraad besliste gisterenavond over de verdeling van het Corona-noodfonds. Er werd gekozen voor een evenwichtige verdeling waarin er zowel gedacht werd aan de Brechtse verenigingen als aan de vele jonge Brechtenaren die actief zijn in het lokale verenigingsleven.

Lees hierover meer op Gemeente ondersteunt verenigingen en burgers met verdeling Corona-noodfonds

 

Update 1/12: Betaal veilig digitaal met Payconiq bij alle gemeente- en OCMW-diensten

Vanaf nu kan je bij alle gemeente- en OCMW-diensten digitaal betalen met de Payconiq by Bancontact-app. Na het downloaden van de app op je smartphone, kan je ermee snel, eenvoudig, veilig én zonder kaartlezer betalen. Zeg aan de kassa dat je met Payconiq wil betalen, scan de qr-code aan de kassa, geef het juiste bedrag zelf in en druk op ‘betalen’. Je bevestigt met je gezicht, vingerafdruk of pincode en klaar. Je krijgt meteen een bevestiging van je betaling.
 

Update 28/11: winkels terug open vanaf 1/12

Het Overlegcomité verlengt de lockdownmaatregelen tot 15 januari 2021. Hoewel de besmettingscurve nu eindelijk de juiste kant uitgaat, moeten we extreem voorzichtig blijven. Als we nu opnieuw losser omgaan met de regels, zou dat al onze inspanningen van de laatste maand teniet doen. Begin januari evalueert het Overlegcomité de maatregelen opnieuw aan de hand van de cijfers. Alle niet-essentiële winkels mogen opnieuw open onders trikte voorwaarden.

Een overzicht van alle maatregelen voor de winkels, kerst- en eindejaarsperiode, musea, zwembaden en reizen lees je op https://www.brecht.be/nieuws/coronaupdate-winkels-terug-open-vanaf-112.
 

Update 22/11: Besmetting in wzc Sint-Maria

Ondanks alle goede inspanningen van de voorbije maanden zijn er toch enkele personeelsleden en bewoners van WZC Sint-Maria besmet met COVID-19.

Op donderdag 19/11 werden alle bewoners en personeelsleden in het woonzorgcentrum getest. Nu blijkt uit de testen dat er enkele bewoners en personeelsleden positief zijn getest, zonder dat zij ziektesymptomen vertonen. Intussen zijn al deze personen in afzondering zodat er geen contact is met andere bewoners en personeelsleden. De families van de besmette bewoners werden intussen ingelicht. De nodige maatregelen ook voor het bezoek zijn genomen. 

Dit toont nogmaals aan waarom we met z'n allen samen tegen het virus moeten strijden. Voor jezelf, je familie en iedereen in de vuurlinie: was je handen regelmatig, hou afstand, bedek je neus en mond en vooral: beperk sterk je contacten. Je redt er levens mee! 

Lees op https://www.brecht.be/nieuws/besmetting-corona-woonzorgcentrum-sint-maria de brief die verstuurd binnen het woonzorgcentrum.
 

Update 19/11: Steun gesloten horecazaken en niet-essentiële winkels

Naast de Brechtse horeca zijn ook niet-essentiële winkels momenteel gesloten. Ze blijven echter niet bij de pakken zitten en organiseren allerlei alternatieven (afhaal, levering, webshops,...). We steunen hen graag en bundelen ze daarom op onze website https://www.brecht.be/initiatieven-brechtse-horeca. 
Neem een kijkje in de lijst, kies jouw favoriete winkel of ondernemer uit, plaats een bestelling en steun zo onze Brechtse horeca. 

Reorganiseerde ook jij jouw zaak door een webshop, afhaalmogelijkheid,... in te voeren en wil je graag mee in het overzicht opgenomen worden? Vul het formulier dan in via de link https://www.brecht.be/initiatieven-brechtse-horeca
 

Update 18/11: Veel gestelde vragen met antwoorden over het coronaprotocol vrijetijdsbesteding

We bevinden ons momenteel in een ongeziene pandemie. Je las het hier maandag al: de gemeente Brecht voert een protocol in om de snelle groei in het aantal coronabesmettingen te beperken. Al maanden volgen we alle besmettingen in onze gemeente zeer nauw op. Zo zagen wij dat heel wat besmettingen gelinkt werden aan een vereniging, het aantal besmettingen tussen verenigingen onderling nam bovendien sterk toe.

In het protocol wordt gevraagd je nu en na deze lockdown te beperken tot deelname aan 1 hobby/vereniging. We krijgen hierover wat vragen:

 • Worden de muziekacademie en IKO ook aanzien als vereniging?
 • Wanneer gaan de maatregelen van start?
 • Is de zwemles een hobby?
 • Waarom loopt het protocol tot 31 maart 2021?
 • ...

Het antwoord op deze en een aantal andere vragen vind je onderaan dit nieuwsbericht

Update 16/11: Coronamaatregel in Brecht: beperk je tot maximaal 1 vereniging

De gemeente Brecht stelt tijdens het managen van de coronacrisis vast dat een groot aantal besmettingen in onze gemeente zich voordoet tijdens de vrijetijdsbesteding. Het gaat dan vooral over besmettingen tijdens activiteiten van verenigingen en andere organisatoren. Om de verspreiding van de epidemie in onze gemeente onder controle te krijgen en houden, riep de burgemeester op 16 november alle verenigingen en organisatoren digitaal samen om maatregelen op lange termijn (tot en met 31 maart 2021) vast te leggen. De gemeente vraagt bovendien aan alle inwoners om zich tijdelijk te beperken tot deelname aan 1 vereniging per persoon.

Lees hierover meer op https://www.brecht.be/nieuws/coronamaatregel-brecht-beperk-je-tot-maxima...

 

Update 5/11: IGEAN - Recyclageparken en afvalophaling

Tot nu doet IGEAN al het nodige om zowel de afvalophaling als de inzameling via het recyclagepark volgens planning uit te voeren. Ook met de verstrengde maatregelen om het coronavirus in te dijken, blijven de recyclageparken geopend. Al wordt de inzameling van kringloopgoederen tijdelijk stopgezet. De tijdelijke sluiting van niet-essentiële winkels zoals kringwinkels, is daar de oorzaak van. We raden aan om herbruikbare goederen voorlopig bij te houden of te stockeren.

Bezoekers kunnen gewoon langskomen zonder afspraak. De parkwachters geven instructies om een bezoek vlot en veilig te laten verlopen. Respecteer de nodige voorzorgsmaatregelen:

👉 Mondmasker verplicht
👉 Kom liefst alleen of max. 2 personen
👉 Hou min. 1,5 meter afstand van elkaar en de parkwachter
👉 Beperk de duur van je bezoek

Alle recente info via www.igean.be/corona of download de Recycle app.

 

Update 2/11: Dienstverlening gemeente en OCMW blijft gegaraneerd

Vanaf vandaag zijn de verstrengde maatregelen van de lockdown in werking. Voor de dienstverlening van gemeente en OCMW Brecht houdt dat het volgende in (opgelet: vandaag, maandag 2/11 zijn de gemeentelijke diensten gesloten):

 • De bibliotheken blijven open, met een beperking in het aantal bezoekers. Breng je liever geen bezoekje aan de bib, bestel dan een pakket boeken, dvd's, strips,… via de afhaalbib (meer info op https://www.brecht.be/corona-bib)
 • De diensten burgerzaken en omgeving werken zoveel mogelijk digitaal maar blijven verder op afspraak werken, met de nodige veiligheidsmaatregelen zoals dat nu al het geval was. Een afspraak maken kan via https://www.brecht.be/op-afspraak-maak-je-keuze.
 • De onthaalbalies van de technische dienst (Van Pulstraat 15, 03 660 17 20) en van de dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30) sluiten fysiek hun deuren, maar zijn wel telefonisch bereikbaar. Op zoek naar toeristische info in het weekend? Op https://www.brecht.be/…/toe…/nieuws/satellietpunten-toerisme lees je bij welke satelietpunten je terecht kan.
 • De recyclageparken blijven open met de nodige maatregelen (meer info op www.igean.be/parkregelscorona).
 • De wekelijkse markt in Sint-Job-in-'t-Goor (woensdagnamiddag) en in Sint-Lenaarts (donderdagvoormiddag) gaan door op dezelfde manier als de voorbije weken.

Update 30/10: Verstrengde lockdown vanaf 2/11

Vanaf maandag 2 november gaat heel ons land in een verstrengde lockdown. Bekijk het overzicht van geldende regels op de afbeelding op https://www.brecht.be/nieuws/corona-update-verstrengde-lockdown-vanaf-ma....

Hou je aan de regels, hou het veilig en hou vol Brechtenaars!
 

Update 29/10: 

Vanaf woensdag 28 oktober, om middernacht, gelden er bovenop de federale maatregelen een aantal nieuwe maatregelen voor Vlaanderen. Lees hier per categorie welke maatregelen er momenteel gelden. 

Het gaat niet goed met de Brechtse coronacijfers. Vanaf donderdag 29 oktober gelden er binnen Vlaanderen strenge maatregelen. We roepen alle inwoners op om deze goed op te volgen! Lees ze via onderstaande link of bekijk het beknopt overzicht op bijgevoegde afbeelding.

Extra maatregelen in onze gemeente:

 • De gemeente werkt momenteel aan een gemeentelijk reglement met coronamaatregelen voor Brecht, en dit voor een langere termijn. We gaan hiervoor eerst in gesprek met de verenigingen, meer communicatie volgt daarover later. Momenteel volgen we de geldende Vlaamse en federale maatregelen.
 • We riepen vandaag alle verenigingen op om ook hun werking voor -12 jarigen vrijwillig stop te zetten. In onze gemeente stellen we ook daar besmettingen vast.

Het zijn heel wat maatregelen, maar alleen zo kunnen we het virus ook in Brecht verslaan. Zorg voor jezelf, maar zeker ook voor elkaar!
 

Update 17/10: Strengere regels vanaf maandag 19 oktober

Het overlegcomité van de federale en regionale regeringen kondigde vrijdagavond 17 oktober aan de coronaregels te verstrengen. Onderstaande nieuwe maatregelen gaan in vanaf nu maandag 19 oktober en gelden minstens 1 maand (tot 19 november). De harde maatregelen hebben voornamelijk 1 boodschap: heb zo weinig mogelijk contacten. Veel moed Brechtenaars, volg de maatregelen op.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist: 

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.
   

Update 15/10: Coronavirus bij schoolkinderen

Vind jij het ook moeilijk om in te schatten wanneer jouw kind naar school mag of niet na klachten of na een contact met een mogelijks besmette persoon? Onze Eerstelijnszone Voorkempen maakte duidelijke schema's die je vragen en antwoorden erg duidelijk in beeld brengen! Bekijk de schema's (onderscheid tussen kleuters en kinderen lagere school/secundair) op https://www.brecht.be/nieuws/coronavirus-bij-schookinderen-mag-jouw-kind....
 

Update 13/10: Code oranje voor sport en jeugd

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 geldt code oranje voor de sportsector en jeugdwerk. Op dit moment stijgen de coronacijfers zorgwekkend, ook in de gemeente Brecht. Daarom gelden er in onze gemeente enkele extra richtlijnen. 🟠

Sport:
❌ INDOORsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden, zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar
✅ Voor kinderen tot en met 12 jaar blijven alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk.
❌ In onze gemeente sluiten alle kleedkamers en douches verplicht, in alle omstandigheden (ook het bergen van sporttassen kan niet!).
✅ De sportkantines kunnen open blijven onder de strenge horecarichtlijnen.
Info: sportdienst@brecht.be

Jeugd:
❌ Bubbel voor INDOORjeugdactiviteiten +12-jarigen verkleint naar 20 personen. Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens die activiteiten.
✅ Bij buitenactiviteiten mag nog gespeeld worden zonder mondmasker en in bubbels van 50. Activiteiten met intens fysiek contact worden ook buiten sterk afgeraden.
❌ Leefweken én leidingsweekends zijn verboden.
Info: jeugddienst@brecht.be

Volg de instructies van je sport- of jeugdvereniging op. De cijfers stijgen zorgwekkend, volg daarom verder alle bestaande richtlijnen op! #samentegencorona
 

Update 12/10: Steunmaatregelen voor ondernemers

Om bedrijven zoveel mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen: het Vlaams Beschermingsmechanisme, handelshuurlening is verlengd en evalueer het veiligheidsniveau in je onderneming met Corona Industry Risk Scan (CIRS) van Agoria. Lees hierover meer op: Corona - overzicht steunmaatregelen voor ondernemers

 

Update 6/10: Strengere regels om verspreiding van corona tegen te gaan

De bestaande coronamaatregelen worden verder aangescherpt. Dat is gisteren beslist op het Overlegcomité van de verschillende regeringen. De maatregelen gaan in vanaf 9 oktober en zijn minstens een maand geldig.

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk.
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen.
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen.
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur.
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week.

Meer informatie over de maatregelen vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-06-10/.
 

Update 5/10: Regels quarantaine en mondneusmasker

Hoe zit dat juist met de nieuwe regels voor quarantaine?
In onderstaande folders lees je overzichtelijk wat je moet doen als:
- je in quarantaine moet;
- je getest moet worden en hiervoor en code kreeg;
- je positief of negatief test.

Waar draag je in Brecht je mondneusmasker?
Zoals dat al een tijdje is, zijn mondmaskers verplicht voor personen vanaf 12 jaar op drukke plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden en op verschillende andere plaatsen (winkels, openbare gebouwen, concertzalen, bib...). NIEUW in de provincie Antwerpen: je draagt ook een mondmasker binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgang van onderwijsinstellingen.
 

Update 23/9: coronamaatregelen Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad herbekeek op 23 september de coronamaatregelen. De meeste aanpassingen gelden vanaf 1 oktober.

 • De basisregels (hygiëne, afstand,...) blijven gelden.
 • Geen bubbel meer: maandelijks max. 5 nauwe contacten per persoon
 • De quarantaineperiode wordt ingekort tot 7 dagen. Opgelet [‼️] In BrechtsNieuws dat maandag of dinsdag in je bus valt, staat op pagina 7 dat je 14 dagen in quarantaine moet. Bij de opmaak van BrechtsNieuws waren dat de richtlijnen. Dit wordt met de nieuwe maatregelen: 7 dagen.
 • Het dragen van mondmaskers blijft op veel plaatsen verplicht (winkels, openbaar vervoer, gemeentehuis, …), maar buiten hoeft het niet meer behalve als er onvoldoende afstand kan gehouden worden.
 • Evenementen die je zelf organiseert mogen nog steeds met max. 10 personen, excl. kinderen.
 • Professioneel georganiseerde evenementen zoals recepties of trouwfeesten volgen de horecaregels. Geen limiet meer voor het aantal gasten, maar wel max. tien mensen aan dezelfde tafel. Dansfeesten blijven nog steeds verboden.
 • Nieuwe regels voor reizen naar rode en oranje zones.
 • Voor de tracing wordt op 30 september de mobiele applicatie Coronalert gelanceerd. Meer info volgt binnenkort.

Meer uitleg over de nieuwe maatregelen vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-23-09
 

Update 21/9: Wat te doen na een coronatest?

Jij bent (vermoedelijk) besmet met het coronavirus? Dan neem je contact op met je huisarts en wordt er wellicht een coronatest afgenomen. Maar wat dan? Wat mag je wel of niet doen tijdens je quarantaine? En wat doe je bij een positief of negatief resultaat van je test? Je leest het allemaal in de flyer op https://www.brecht.be/nieuws/wat-te-doen-na-een-coronatest die alle huisartsen in onze eerstelijnszorgzone ook meegeven aan patiënten die getest worden.
 

Update 15/9: Meldpunt besmetting corona: 0800 23 310

Als lokaal bestuur en lid van de eerstelijnszone Voorkempen, willen we bijdragen tot het snel opsporen van mogelijke COVID-19 besmettingen. Door een snelle opsporing kunnen we samen de verspreiding van het virus afremmen. Daarom richt ook de gemeente Brecht een meldpunt op: 0800 23 310. Bel naar het nummer wanneer jij of iemand in je vereniging, organisatie of bedrijf (vermoedelijk) besmet is met corona.  
 

Update 27/8: coronamaatregelen

In juli en augustus nam gouverneur Cathy Berx aanvullende maatregelen in de provincie om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vanaf 27 augustus vervallen die maatregelen en schakelen we in de provincie opnieuw over op de federale maatregelen. Meer info vind je op https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona.html

Bijkomende Brechtse maatregel

 • In de horeca in Brecht wordt niet 1 persoon per tafel geregistreerd maar ALLE aanwezigen laten hun gegevens achter.
   

Update 20/8: coronamaatregelen Nationale Veiligheidsraad

Vandaag werd er op de Nationale Veiligheidsraad weer een versoepeling aangekondigd van de coronamaatregelen. Deze versoepelingen gelden vanaf maandag 24 augustus. Kort samengevat:

 • De bubbel blijft beperkt tot 5 mensen buiten het gezin
 • Winkelen mag weer per 2, onbeperkt in de tijd
 • Bij grote evenementen mogen binnen 200 mensen aanwezig zijn, buiten 400 (een verdubbeling dus)
 • Recepties na begrafenissen zijn weer toegelaten, onder voorwaarden
 • Volledige lesweek voor leerlingen en scholieren vanaf 1 september

In onze gemeente gelden zowel de nationale als de provinciale richtlijnen. We begrijpen dat dit niet eenvoudig is. Daarom zetten we op onze website de belangrijkste richtlijnen nog eens helder op een rij. https://www.brecht.be/nieuws/update-corona-maatregelen

De corona-cijfers in Brecht zijn momenteel niet goed. We hebben de besmettingen wel in beeld, maar we moeten opletten.

Belangrijk! Ben jij besmet of vermoedelijk besmet? Bel dan naar het gemeentelijk callcenter op het nummer 0800 23 310.

We vragen om onderstaande richtlijnen goed toe te passen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we het virus kunnen overwinnen.

 • Mondmaskers in drukke plaatsen blijven absoluut noodzakelijk
 • Respecteer de hygiëneregels
 • Doe je activiteiten liefst buiten
 • Denk aan kwetsbare mensen
 • Beperk je nauwe contacten
 • Volg de regels over bijeenkomsten
   

Update 13/8: coronamaatregelen provincie Antwerpen

Vanaf 12 augustus zijn er enkele wijzigingen aan de coronamaatregelen voor onze provincie. Wij sommen de belangrijkste bepalingen even voor je op.

 • De avondklok wordt een nachtklok: enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten tussen 01.30 uur en 05.00 uur. 
 • Horecazaken:
  • In horecazaken mag je plaats nemen aan een tafel met leden van hetzelfde huishouden en je 5 vaste contacten. Het maximum aantal personen is beperkt tot 10 personen.
  • Horecazaken moeten sluiten om 01.00 uur.
 • Mondmaskers blijven verplicht, maar dit is niet meer nodig op plaatsen of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is.
 • Sporten in niet-georganiseerd verband:
  • max. 10, steeds dezelfde personen
  • enkel contactloos sporten
  • ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.
  • Deze bepaling geldt niet voor zwembaden.
 • Publieksevenementen zijn toegestaan indien ze passen binnen een goedgekeurd sectorprotocol of aan dezelfde voorwaarden beantwoorden.

Meer info vind je op https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/maatregelen-provincie-antwerpen.html
 

Update 11/8: Politiebesluit van de gouverneur betreffende seizoenarbeiders

Onze gouverneur, Cathy Berx, heeft een politiebesluit gepubliceerd met betrekking tot de inzet van seizoenarbeiders afkomstig uit oranje of rode zones binnen Europa. Dit besluit geldt tot en met 31 augustus 2020.

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Antwerpen als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.

Het volledige politiebesluit lees je hier.
 

Update 7/8: Geen avondklok tijdens hittegolf

Om de voorspelde extreme hitte bovenop de afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 draaglijker te maken, werd beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de burgers van de provincie Antwerpen tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken.

Let wel op, hou je wel aan alle andere maatregelen: geen samenscholingen van meer dan 10 personen en draag een mondmasker. Het sluitingsuur van de horecasector blijft in de provincie Antwerpen 23.00 uur.

Hou het veilig! En drink met deze warme temperaturen vooral ook voldoende water.
 

Update 6/8: Overzicht van alle maatregelen in onze gemeente

Als inwoner van Brecht moeten we ons houden aan de huidige coronamaatregelen die in heel België gelden (zie onderaan de nationale maatregelen). Aangezien de besmettingen in de provincie Antwerpen hoog zijn, heeft de gouverneur van de provincie EXTRA provinciale maatregelen opgelegd voor alle gemeenten binnen de provincie, ook Brecht dus. Bijkomend gelden er specifiek voor enkel onze gemeente ook lokale richtlijnen. Onderaan een overzicht.

Nationale maatregelen geldig in heel België

De coronacijfers stijgen, daarom legt de nationale veiligheidsraad maatregelen op om de verspreiding af te remmen. Onderstaande nationale maatregelen gelden sinds woendag 29/7 tot minstens eind augustus: 

Sociale bubbel

 • 5 vaste contacten voor een heel gezin voor 1 maand (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend) waarmee je nauw contact mag hebben

Evenementen

 • Aantal bezoekers op evenementen wordt beperkt naar 100 (binnen) en 200 bezoekers (buiten).
 • Een mondmasker is ook daar verplicht.
 • Voor uitstappen, recepties en privéfeestjes geldt een maximum van 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend)

Winkelen

 • je gaat alleen naar de winkel en mag er maximaal 30 minuten blijven
   

Meer info over de nationale maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/
 

Extra maatregelen in de provincie Antwerpen en dus ook in Brecht

In de provincie Antwerpen zijn het aantal besmettingen hoog, daarom kondigde de provincie extra maatregelen aan (bovenop bovenstaande nationale maatregelen), die ook voor Brecht gelden:

Avondklok

 • iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 06.00 uur (tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen
 • cafés en restaurants sluiten om 23.00 uur.

Mondneusmasker

 • iedereen boven 12 jaar is verplicht om een mondneusmasker te dragen op de openbare ruimte (straten, pleinen,…) én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd
 • deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
 • het verplicht dragen van een mondmasker geldt niet tijdens zwaar fysiek werk en het intensief sporten op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is (kort en uitzonderlijk passeren van een persoon)

Horeca

 • de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen moet er altijd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding
 • individuele registratie is verplicht
 • het gezelschap aan een tafel is beperkt tot 4 personen of tot 1 huishouden.

Winkelen

 • ook op markten mag je niet aan 'funshoppen' doen (je winkelt alleen en niet langer dan 30 minuten).

Telewerk

 • is verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

Sporten

 • kinderen onder 12 jaar kunnen in groepen van maximul 50 personen onder begeleiding zowel indoor als outdoor contact- en contactloos sporten
 • voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is sporten toegestaan onder strikte voorwaarden (maximum 10 steeds dezelfde personen (tenzij een sport- of jeugdkamp), indoor en contact- en contactloos sporten mag, bij één op één contactsporten is mondmasker dragen verplicht)
 • volwassenen mogen enkel contactloos sporten in een groep van maximum 10 personen, indoor sporten mag slechts met 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
 • sporten in niet-georganiseerd verband mag slechts contactloos in groep van maximaal 10 steeds dezelfde personen, indoor sporten mag slechts met 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2

De gedetailleerde regels en het volledige politieverordening van de gouverneur kan je hier nalezen.
 

Bijkomende Brechtse maatregelen

Besmet of vermoedelijk besmet?

 • Bel dan naar het gemeentelijk callcenter op het nummer 0800 23 310

Plan je een evenement?

 • Doe vooraf een aanvraag, dan wordt bekeken of dit onder voorwaarden kan georganiseerd worden.
 • wekelijkse markten vinden nog plaats

Recyclagepark

 • Mondmasker verplicht

WZC Sint-Maria

 • De huidige bezoekregeling in woonzorgcentrum Sint-Maria worden aangepast. De richtlijnen worden opgelegd door de overheid en zijn tot stand gekomen in overleg met burgemeester, directie en diensthoofden. Bekijk de nieuwe bezoekregeling in de brief naar de bewoners en bezoekers.
   

We vragen om de richtlijnen goed toe te passen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we het virus kunnen overwinnen. Aan de politie is gevraagd om met gezond verstand te handhaven. Deze maatregelen worden dagelijks geëvalueerd, daarom is digitaal communiceren de enige manier om juiste info te verspreiden. Geef de info door aan je minder digitale vrienden, buren of familieleden!

Info: algemene vragen over corona: 0800 14 689, specifieke vragen voor Brecht: 0800 23 310
 

Update 5/8: coronatestpunt

Als je (vermoedelijk) besmet bent met het COVID-19-virus, neem je contact op met je huisarts. Je huisarts zal in samenspraak met jou een afspraak maken voor een coronatest, die op verschillende plaatsen afgenomen kan worden. Je kan dus niet op eigen initiatief naar een testpunt gaan om een test te laten afnemen, je hebt hiervoor een doktersattest nodig. 

Drive-in testpunt in Brecht 

Er worden in onze regio opnieuw meer coronatests afgenomen. Hiervoor is een drive-in testpunt ingericht op de carpoolparking naast de brandweerkazerne van Brecht (Ambachtslaan 10, parking net voorbij de brandweerkazerne). Een afspraak voor een coronatest maak je via je huisarts. Het testpunt is alle dagen open van 13.00 tot 15.00 uur. Na de test, kunnen de mensen thuis de resultaten afwachten. Deze zullen snel bekend zijn en worden achteraf besproken met de huisarts. Wie positief test, kan een telefoontje verwachten van het contact tracing center van de federale overheid.

Test in triagecentrum aan ziekenhuis AZ Sint-Jozef Malle

De gemeente Brecht is aangesloten bij de eerstelijnszorgzone Voorkempen (samen met de gemeenten Zoersel, Malle, Schilde, Wijnegem en Zandhoven). Voor deze zone wordt een triagecentrum (en dus testpunt) georganiseerd aan het ziekenhuis AZ Sint-Jozef in Malle. Na de test, kunnen de mensen thuis de resultaten afwachten. Deze zullen snel bekend zijn en worden achteraf besproken met de huisarts. Wie positief test, kan een telefoontje verwachten van het contact tracing center van de federale overheid.
 

Update 30/7: formulier contacttracing horeca

Horecauitbaters die op zoek zijn naar een voorbeeldformulier voor de registratie van hun bezoekers, vinden hier wat uitleg en een voorbeeld
 

Update 28/7: Richtlijnen provincie Antwerpen gelden ook voor Brecht

Als inwoner van Brecht moeten we ons houden aan de huidige coronamaatregelen die in heel België gelden. Aangezien de besmettingen in de provincie Antwerpen hoog zijn, heeft de gouverneur van de provincie EXTRA provinciale maatregelen opgelegd voor alle gemeenten binnen de provincie, ook Brecht dus. Bijkomend gelden er specifiek voor enkel onze gemeente ook lokale richtlijnen.

Lees in dit bericht alle geldende maatregelen voor brecht. 
 

Update 27/7: Nieuwe maatregelen (ook specifiek voor Brecht)

Nieuwe maatregelen (ook specifiek voor Brecht) - vanaf woensdag 29/7
De coronacijfers stijgen, daarom legt de nationale veiligheidsraad nieuwe, aanvullende maatregelen op om de verspreiding af te remmen.

Deze maatregelen gaan in vanaf woensdag 29/7 tot minstens eind augustus:
👉 Je sociale bubbel wordt verkleind naar 5 vaste contacten voor een heel gezin voor 1 maand (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend) waarmee je nauw contact mag hebben
👉  Aantal bezoekers op evenementen wordt beperkt naar 100 (binnen) en 200 bezoekers (buiten). Een mondmasker is ook daar verplicht. Voor uitstappen, recepties en privéfeestjes geldt een maximum van 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend)
👉 Winkelen wordt ingeperkt: je gaat alleen naar de winkel en mag er maximaal 30 minuten blijven

❌ Wat verandert niet:
👉   Mondmaskers blijven absoluut noodzakelijk: als de veiligheidsafstand niet gerespecteerd wordt, in winkels, op markten
👉 De regels van de kampen blijven (bubbels van 50 personen)

❌ Bijkomende Brechtse maatregelen vanaf woensdag 29/7
👉 Ben jij besmet of vermoedelijk besmet? Bel dan naar het gemeentelijk callcenter op het nummer 0800 23 310.
👉 In de horeca in Brecht wordt niet 1 persoon per tafel geregistreerd maar ALLE aanwezigen laten hun gegevens achter. Houden de Brechtse horecazaken zich niet aan de regels, dan kan de horecazaak 1 week gesloten worden.
👉 Plan je een evenement? Doe vooraf een aanvraag, dan wordt bekeken of dit onder voorwaarden kan georganiseerd worden. Mogen wel nog plaatsvinden zijn de wekelijkse markten en de jaarmarkt in Sint-Job-in-'t-Goor.
👉 Sporten in Brecht: binnensporten (ook voor kinderen) is in onze gemeente vanaf 29/7 niet meer toegelaten zolang de maatregelen gelden (31 augustus). De (sport)kampjes voor -12-jarigen mogen wel doorgaan, ouders blijven wel buiten de gebouwen. Buitensporten kan met max 25 personen: niet samen douchen, geen kleedkamers gebruiken en ontsmetten is verplicht. Alle aanwezigen moeten geregistreerd worden.
👉 Fitness- en welnesscentra moeten verplicht alle bezoekers registreren.
👉 Mondmasker verplicht bij bezoek aan recyclagepark en site noord/zuid vanaf dinsdag 28 juli
Binnen de provincie Antwerpen kunnen er mogelijks nog extra (strengere) maatregelen genomen worden, daarover wordt momenteel nog vergaderd. Daarover lees je later meer.
 

Update 24/7: nieuwe coronamaatregelen Brecht - mondmasker heel weekend Sint-Jacobkermis verplicht

Nieuwe coronamaatregelen - in Brecht

Het aantal coronabesmettingen nam de afgelopen dagen en weken spijtig genoeg weer toe. Daarom besliste de nationale veiligheidsraad om onderstaande maatregelen te nemen.
👉 de aangekondigde versoepelingen (fase 5, vanaf augustus) komen er niet
👉 mondmaskers worden verplicht vanaf zaterdag 25/07 op de wekelijkse markten en feestmarkten. Opgelet: op Sint-Jacobkermis is het dragen van een mondmasker ook verplicht op vrijdag! Ook in de horeca draag je verplicht een mondmasker (enkel niet aan tafel)
👉 nachtwinkels sluiten om 22 uur
👉 in horecazaken moet vanaf 25/7 één iemand per tafel contactgegevens achterlaten
👉 contactbubbels van 15 personen per week blijven behouden
👉 wie terugkeert uit vakantie (met eender welk vervoersmiddel) moet 48 uur voor de terugkomst een formulier invullen op internet: https://dofi.ibz.be/…/Docu…/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF
👉 steden en gemeenten kunnen zelf extra maatregelen nemen
Leef de regels na, alleen zo krijgen we het virus onder controle!

Update 10/7: mondmasker verplicht in winkels, bib en gemeentelijke gebouwen

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus, ben je vanaf morgen (zaterdag 11 juli 2020) verplicht een mondmasker te dragen in onder andere alle winkels.
Ook in onze bibliotheken en andere gemeentelijke gebouwen is dat verplicht (al zijn deze zaterdag 11/7 wel gesloten omwille van het feest van de Vlaamse Gemeenschap).
 

Update 07/07: Iets organiseren? Gebruik het Covid Event Risk Model

Sinds 1 juli mogen er terug evenementen (tot 200 personen binnen en tot 400 personen buiten) worden georganiseerd onder bepaalde voorwaarden. De overheid heeft een tool ontwikkeld waarmee je kan testen of je evenement veilig genoeg is.

Ben je van plan deze zomer een evenement te organiseren in Brecht? Dan moet je volgende stappen nemen:

 1. Maak een risico-analyse van je evenement met het COVID Event Risk Model (https://www.covideventriskmodel.be)
 2. Bezorg deze risico-analyse via het gemeentelijke evenementenformulier aan de gemeente (https://www.brecht.be/aanvraagevenement)

Let op, de organisatie van evenementen is enkel toegestaan na toestemming van de gemeente.

Geen aanvraag nodig voor kleine privéfeestjes:

 • Tot 15 personen in eigen bubbel
 • Met aanwezige traiteur in juli tot 50 personen en in augustus tot 100 personen.
   

Update 30/6: doe-boekje voor kinderen

De zomer van 2020 ziet er om vanzelfsprekende redenen anders uit dan andere jaren. Vele Brechtenaren zullen die waarschijnlijk dichterbij huis doorbrengen dan oorspronkelijk gepland.

De gemeente voorziet daarom een spelboek voor alle Brechtse kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud dat naar hen opgestuurd zal worden.
Het ‘Zomer 2020 Blijf-In-Je-Buurt-Doe-boek’ bevat 60 activiteiten en tips die garant staan voor twee maanden vol speels amusement. Zo kunnen onze jongste inwoners ook volop genieten, spelen en bewegen in Brecht.
 

Update 26/6: een nieuwe fase start op 1 juli

Coronaupdate: een nieuwe fase start op 1 juli: wat houdt dit in voor jou als inwoner van Brecht?

👉 Je bubbel mag vanaf dan 15 personen tellen. Je feestje thuis valt onder deze regel.
👉 Op de wekelijkse markt van Sint-Lenaarts kan je vanaf volgende week terug alle vertrouwde kramen terugvinden, nu er weer meer dan 50 mogen staan. De andere maatregelen blijven er wel gelden, zoals de eenrichting.
👉 Ook in onze winkels is het dragen van een mondmasker voorlopig niet verplicht. Je houdt je in de winkels wel nog aan de veiligheidsafstand, maar je moet niet meer alleen gaan winkelen en je bezoek mag langer dan een half uur duren.
👉 Vanaf 1 juli openen de zwembaden, pretparken, sauna’s en wellnesscentra, binnenspeeltuinen en casino’s. Culturele activiteiten zoals naar de cinema of het theater gaan kunnen met maximaal 200 man.
👉Buitenevenementen tot max 400 personen kunnen vanaf 1 juli. Bij elk evenement moeten we een evenementenmatrix raadplegen die het risico inschat.
👉 Voor indoorevementen gebruiken we dezelfde evenementenmatrix om te beoordelen of het evenement met maximum 200 personen door kan gaan.
 

Update: balie dienst vrije tijd opent terug de deuren vanaf 22/6

Balie dienst vrije tijd opent terug de deuren!

Omwille van corona, werden de deuren van de balie van de dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1) tijdelijk gesloten. Vanaf maandag 22 juni kan je terug terecht bij de balie voor toeristische info en inschrijvingen voor de speelpleinwerking. Dit kan tijdens de gewone openingsuren (behalve op zondag).

De dienst vrije tijd blijft zoveel mogelijk digitaal werken zodat je niet langs moet komen. Is je bezoek aan de balie toch nodig? Dan ontvangen we je vanaf maandag 22/6 met open armen onder het motto: #welkomterug!
 

Update 18/6: Ook corona hinderpremie na 12 juni

Dat betekent dat de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen blijven doen op de dagpremie van € 160 per extra sluitingsdag.

Ook marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie.
De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.

Nieuwe ondersteuningspremie voor groot omzetverlies

De beperkende maatregelen die opgelegd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werken voor veel ondernemingen nog steeds door, waardoor er langdurige impact op de omzet is. Zeker voor de sector van de evenementen is de impact nog steeds heel groot. Ook voor bedrijven en winkels die recent opnieuw heropend zijn, is het effect op de omzet op dit moment niet te onderschatten omdat ze capaciteitsbeperkingen moeten naleven. We voorzien nu aanvullend een corona ondersteuningspremie van € 2000.

Voor meer informatie: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/verlenging-looptijd-hinderpremie-en-nieuw...
 

Update 18/6: Zomersolden

In België mag een verkoper slechts 2 keer per jaar onder de benaming 'solden' of een gelijkaardige naam een verkoop houden.
Beide periodes van solden zijn bij wet bepaald. Door de maatregelen tegen het coronavirus lopen de zomersolden 2020 uitzonderlijk van 1 augustus tot en met 31 augustus.

Die verkoop vindt plaats om de seizoensvernieuwing van het assortiment van de verkoper door te voeren. Hij gebeurt door middel van een versnelde verkoop en verlaagde productprijzen.

Sperperiode voor solden

Vóór het begin van de solden wordt een wachtperiode ingelast. Tijdens die legale sperperiode is het bij wet verboden om in de kleding-, lederwaren- en schoenensector kortingen aan te kondigen.

Aangezien de zomersolden zijn uitgesteld tot augustus, loopt de sperperiode uitzonderlijk van 1 juli tot en met 31 juli 2020.

De koopjes in de winter vinden volgens de wet plaats van 3 tot en met 31 januari. Als de start van de solden op een zondag valt, kunnen de koopjes de dag ervoor beginnen.
 

Update 12/6: federale mondmaskers af te halen bij apotheker

FEDERALE MONDMASKERS
Vanaf maandag 15 juni 2020 kan je bij je apotheker de gratis mondmaskers afhalen die de federale overheid bestelde. Let wel op: de verdeling gebeurt volgens geboortejaar van het gezinshoofd (zie data onderaan op de affiche). Vanaf die dag kan je als gezinshoofd de mondmaskers van je gezinsleden ophalen bij je apotheker naar keuze. Breng hiervoor zeker de elektronische identiteitskaart van je gezinshoofd mee (als die niet zelf naar de apotheker gaat).

- maandag 15 juni: 75 jaar en ouder (geboren in 1945 of eerder)
- dinsdag 16 juni: 67 jaar en ouder (geboren in 1953 of eerder)
- woensdag 17 juni: 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of eerder)
- donderdag 18 juni: 55 jaar en ouder (geboren in 1965 of eerder)
- vrijdag 19 juni: 50 jaar en ouder (geboren in 1970 of eerder)
- maandag 22 juni: 45 jaar en ouder (geboren in 1975 of eerder)
- dinsdag 23 juni: 40 jaar en ouder (geboren in 1980 of eerder)
- woensdag 24 juni: 35 jaar en ouder (geboren in 1985 of eerder)
- donderdag 25 juni: 30 jaar en ouder (geboren in 1990 of eerder)
- vrijdag 26 juni: iedereen

FEDERALE FILTERS
De federale overheid leverde ook filters voor in de mondmaskers. Deze bieden de apothekers mee aan als je je mondmaskers ophaalt.
Vertel het verder!
 

Update 5/6: afstand houden, ook op het jaagpad

In deze coronatijden wordt er extra veel gefietst, gewandeld, gerolschaatst, gestept,... in onze mooie gemeente. Top!

Op het jaagpad langs het kanaal kan het wel erg druk zijn. Let ook zeker daar op dat je voldoende afstand houdt.
 

Update 4/6: Wat besliste de Nationale veilgheidsraad

Vanaf maandag 8 juni verandert de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Vanaf dan is vrijheid de regel en wat niet mag de uitzondering.

De persoonlijke regels blijven heel belangrijk: hygiëneregels blijven van kracht (handen wassen), activiteiten doe je best buiten, let op voor mensen in de risicogroep, hou afstand en beperk je groep personen bij activiteiten (thuis of buitenshuis) tot maximum 10 personen.

In grote lijnen zijn dit de aanpassingen vanaf maandag 📅 8 juni:
✅ cafés en restaurants open
✅ bubbels uitgebreid tot 10 personen per week. Hou ook hier de nodige afstand.
✅ culturele activiteiten zonder publiek mogen weer
✅ uitstapjes voor 1 of meerdere dagen mogen weer in België.
✅ sportactiviteiten mogen hervat worden, onder voorwaarden. Zwembaden en wellnescentra blijven gesloten
✅ Religieuze diensten en begrafenissen tot 100 personen

Vanaf 📅 15 juni:
✅ reizen naar het buitenland kan opnieuw, al is dat beperkt tot 31 landen en hangt dit nog af van wat die landen zelf beslissen

Vanaf 📅 1 juli (op voorwaarde van goede cijfers):
✅ receptiezalen mogen open (max 50 mensen)
✅ contactsporten zijn weer mogelijk en zittend publiek is toegestaan
✅ zwembaden, massagesalons en wellnescentra kunnen misschien weer open
✅ pretarken en binnenspeeltuinen open
✅ culturele activiteiten met publiek mogen maximaal 200 mensen toelaten.
✅ religieuse bijeenkomsten en begrafenissen tot 200 personen.

Vanaf 📅 1 augustus (op voorwaarde dat cijfers goed zijn)
✅ Kermissen mogen misschien opnieuw open

Vanaf 📅 1 september (op voorwaarde dat cijfers goed zijn)
✅ Massa-evenementen mogen misschien opnieuw
✅ Discotheken misschien opnieuw open

https://crisiscentrum.be/nl/news/start-van-fase-3-van-het-afbouwplan-van...
 

Update 2/6: 2 keer per week naar het recyclagepark

De maatregelen rond de beperkte toegang tot het recyclagepark zijn versoepeld: vanaf nu mag je per adres 2 keer per week het recyclagepark bezoeken. Ook nu zal de teller elke maandag op 0 gezet worden.

De andere maatregelen blijven wel gelden, meer info op de website van IGEAN
 

Update 28/5: outdoor sport openbare plaatsen melden

We merken dat meer en meer indoorsporten hun werking outdoor heropstarten op openbare plaatsen (bijvoorbeeld in het Gemeentepark). De sportdienst maakte een meldingsformulier aan om te monitoren waar er gesport wordt en om te vermijden dat er te veel sporters tegelijk op 1 plek terechtkomen. Meer informatie en het digitaal formulier op https://www.brecht.be/vrije-tijd/sport/sporten-corona.
 

Update 26/5: heropening openbare buitenspeeltuintjes

Leuk nieuws voor alle Brechtse kinderen: de openbare speeltuintjes mogen terug open vanaf woensdag 27 mei 🥳

Enkele regels die wel nageleefd moeten worden (die er ook zullen uithangen):
👉 samen buiten spelen kan er voor kinderen tot en met 12 jaar
👉 volwassenen die kinderen begeleiden houden 1,5 meter afstand
👉 was je handen voor en na het spelen
👉 is het te druk aan het speelterreintje? Wacht dan even of ga op een andere keer terug

Veel plezier!
 

Updat 22/5: verdeling mondmaskers

Bovenop de dagdagelijkse taken die ook nu gewoon blijven doorlopen, voeren de medewerkers van gemeente Brecht en het bestuur een gigantisch werk uit voor de verspreiding van de gemeentelijke mondmaskers.

Ze verdelen zo'n 30.000 mondmaskers over meer dan 13.400 enveloppen, met daarin het juiste aantal mondmaskers per gezin/brievenbus. Die enveloppen groeperen ze per straat (462! in onze gemeente) en per vrijwilliger. Want per straat of cluster van straten werd, naast de verspreiding door onze technische dienst, een vrijwilliger gezocht en gevonden om ze te verspreiden.

Dankjewel #teambrecht én alle Brechtse inwoners die hieraan vrijwillig hun steentje bijdragen! Volgende week vertrekken de mondmaskers richting jouw brievenbus.
#bebrecht #samentegencorona #brechthelpt
 

Update 22/5: Dag van de Buren coronaproof

Dit jaar geen ‘Dag van de Buren’ zoals we dat gewoon zijn… maar wel een coronaproof editie! Verras je buren op vrijdag 29 mei met een kleinigheidje: een bloemetje is altijd fijn, een concertje op afstand doet deugd of een mooi (digitaal) of ingekleurd kaartje is leuk om te geven én te krijgen. Download onze kleurplaat op www.brecht.be/dagvandeburen en vier deze dag toch nog op een speciale manier.
 

Update 19/5: Bibliotheken openen de deuren op 25 mei

Vanaf maandag 25 mei gaan de bibliotheken in Brecht, Sint-Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts terug open. Om de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers te garanderen, zijn er enkele regels van kracht in de bibliotheken
 

Update 19/5: Ophaling oud-papier verloopt terug normaal in zone 3-4-5-6

De federale overheid zette op 18 mei het licht op groen voor de ophaling van papier door verenigingen. Daarom annuleren we de eerder aangekondigde éénmalige ophaling op dinsdag 2 juni. De papierophaling zal vanaf 30 mei terug verlopen via de reguliere kalender. De medewerkers van de verenigingen zullen hierbij maximaal de veiligheidsvoorschriften opvolgen.

Hieronder een overzicht:

 • zaterdag 30 mei: zone 5
 • zaterdag 6 juni: zone 6
 • zondag 7 juni: zone 4
 • zaterdag 20 juni: zone 3
 • zaterdag 27 juni: zone 5
   

Update 19/5: Mondmaskers

Jouw Brechts mondmasker zit samen met die van je gezin volgende week (week 25 mei) in je brievenbus!

Een grote dank aan de (meer dan 60) vrijwilligers (buurtcomités, spontane vrijwilligers, gemeenteraadsleden, personeelsleden...) die de mondmaskers volgende week mee zullen bedelen in alle 462 Brechtse straten. Wat een groot engagement van onze Brechtenaars! We hebben geen vrijwilligers meer nodig, alle straten zijn intussen verdeeld.

Lees zeker ook de begeleidende brief bij de mondmaskers met onder andere info over hoe je het mondmasker best draagt en bewaart en wanneer je een mondmaskers verplicht draagt. Let wel op: strijk het mondmasker niet, maar was het op 60°C om het terug steriel te maken.
 

Update 19/5: Brecht Picnickt op 27/6

In samenwerking met lokale handelaars en de verenigingen, organiseert de gemeente Brecht ‘Brecht Picnickt’ op zaterdag 27 juni. We stellen hiervoor picknickpakketten samen voor ontbijt, lunch en borrel (15 euro per volwassene, 8 euro per kind). Lees meer en bestel je heerlijk lokaal pakket via www.brecht.be/brecht-picknickt. Brechtse verenigingen brengen je heerlijk picknickpakket aan huis en geniet ervan in je eigen tuin, op je balkon of in je living. Bestellen kan nu! 
 

Update 18/5: Wekelijkse markten starten terug op

De wekelijkse markten worden deze week terug opgestart, op woensdag 20/5 in Sint-Job-in-'t-Goor en op donderdag 21/5 in Sint-Lenaarts. Leuk nieuws, maar ze zullen er niet zo uitzien als op de foto. Er worden namelijk een aantal maatregelen genomen om alles op een veilige manier te laten verlopen. Plan je een bezoek aan de markt in? Houd je dan aan onderstaande regels. Enkel zo kunnen we er samen voor zorgen dat deze markten kunnen blijven doorgaan in onze gemeente!

👉 Hou ook op de markt steeds 1,5 meter afstand
👉 Neem niet meer tijd dan nodig om je boodschappen te doen
👉 Een mondmasker is verplicht bij de marktkramers en sterk aanbevolen bij jou als bezoeker
👉 Kom net als in de winkels alleen naar de markt, niet met je gezin
👉 Er is enkel toegang tot de markt langs de Dorpsstraat en Kerkstraat, de zijtoegangen worden afgesloten
👉 Er wordt een wandelrichting ingevoerd met een scheiding door nadarbarelen en linten.

Opgelet: er is een maximum van 50 kramen aanwezig op de markt, in Sint-Lenaarts zullen de kramen daarom met een beurtrol af en toe niet aanwezig zijn. Er is een maximum aantal bezoekers toegelaten.

Deze info gaat enkele over de wekelijkse markten, zoals eerder gecommuniceerd zijn de jaarmarkten tot en met juni afgelast.
 

Update vrijdag 15/5: 

Na een oproep van de sportdienst, staan nu de favorieten fiets-, loop- en wandelroutes online! Bekijk ze via deze link, kies een leuke route uit en geniet van het mooie Brecht tijdens het zonnig weekend!
 

Update donderdag 14/5: Versoepeling coronamaatregelen: wat verandert er concreet in Brecht vanaf 18/5

🧺 Markten met maximaal 50 kraampjes worden opnieuw toegestaan. Marktkramers dragen een mondmasker, voor klanten wordt het extra aanbevolen. 👉 De markt in Sint-Job-in-'t-Goor start op woensdag 20 mei, voor de markt in Sint-Lenaarts (die normaalgezien 69 kramen telt) wordt aan een oplossing gewerkt en een startdatum wordt besproken.

💍 Op een huwelijk of begrafenis mag je maximaal 30 gasten ontvangen, recepties na afloop kunnen niet. 👉 Koppels die een huwelijk plannen in onze Brechtse trouwzaal, bekijken samen met ons de opstelling.

⚽️ Sportclubs mogen weer trainen in de buitenlucht. Het maximumaantal personen is 20 en trainen gebeurt in aanwezigheid van een coach. De maatregelen rond sporten op openbare terreintjes blijft gelijk. Deze terreintjes zijn open en mogen gebruikt worden als de afspraken die er uithangen nageleefd worden.

🎡 De openbare speelterreintjes blijven gesloten.

♻️ Vanaf maandag kan je op onze recyclageparken terug terecht voor textiel en herbruikbare goederen (die jij niet meer nodig hebt, maar nog perfect bruikbaar zijn zoals een tafeltje, servies, strips).

💼 Scholen hervatten deels hun lessen op maandag 18 mei. Op vrijdag 15 mei is er een inloopdag.

💇‍♀️ Kappers en schoonheidsspeialisten mogen klanten ontvangen wanneer ze een mondmasker dragen.

🦁 Dierentuinen, musea of culturele bezienswaardigheden gaan opnieuw open, als ze een telefonisch of online ticketsysteem hebben. Dierentuinen voorzien een circulatieplan.
 

Update woensdag 13/5: Extra ophaling oud papier op dinsdag 2 juni voor zone 3-4-5-6

Nu de verenigingen geen activiteiten mogen organiseren, zijn ook de papierophalingen door hen nog steeds afgelast.
👉 Concreet gaat het om zone 3-4-5-6 (Brecht en Sint-Lenaarts) waar de verenigingen hiervoor normaalgezien zorgen. Igean zal in die zones een extra ophaling organiseren op dinsdag 2 juni 2020.
👉 Woon jij in die zone (kan je nakijken op www.brecht.be/wonen/leefomgeving/afval/afvalkalender), stockeer je oud papier dan nog enkele weken en zet het de avond voor de ophaling buiten.
👉 Download zeker ook de recycleapp (te downloaden via de App Store en Google Play Store) en ontvang alle actuele info over afvalophaling in jouw straat op je smartphone.

Geef het door aan je buren en noteer het alvast in je agenda.
 

Update maandag 11/5: (niet) afgelaste evenementen in Brecht

Is het volgende week kermis in Sint-Job-in-'t-Goor? Wat met de Brechtse stratenloop en vindt de zitdag voor het invullen van mijn belastingbrief nog plaats? Lees op deze pagina een overzicht van de gemeentelijke activiteiten tijdens corona.
 

Update maandag 11/5: verplicht dragen mondmasker gemeentelijke dienstverlening

Gemeente en OCMW Brecht werken in deze coronatijden nog steeds enkel op afspraak. Moet jij langskomen bij een dienst? Dan draag je hiervoor verplicht een mondmasker. Een afspraak maken kan op https://www.brecht.be/op-afspraak-maak-je-keuze.
 

Update maandag 4/5: vakantiewerking zomervakantie

Achter de schermen werkt de jeugddienst volop verder aan de voorbereidingen voor de vakantiewerking tijdens de zomervakantie, maar de communicatie errond wordt nog even uitgesteld. We wachten samen met jullie de federale richtlijnen verder af en Jeugdwerking Brecht communiceert van zodra er meer nieuws is.
 

Update zaterdag 2/5: Wat verandert in Brecht op maandag 4 mei?

Wat verandert in Brecht op maandag 4 mei? Dan versoepelen de coronamaatregelen in ons land, dat heeft de nationale veiligheidsraad beslist. We zijn goed bezig! Onze inspanningen worden beloond, maar we moeten ons blijven beschermen tegen COVID-19

Wat verandert op maandag 4 mei?

 • Afspreken met 2 vrienden kan voor sportieve activiteiten in buitenlucht
 • Bedrijven (en stoffenwinkels) openen (maar telewerk blijft de norm)
 • Een mondmasker (of alternatief) dragen is verplicht op openbaar vervoer (>12 jaar) en aanbevolen op plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kan houden
 • Ziekenhuizen breiden toegang tot algemene en gespecialiseerde zorg stap voor stap uit

Wat verandert NIET op 4 mei?

 • Niet essentiële verplaatsingen blijven verboden
 • Winkels, horeca en scholen blijven nog gesloten
 • De hygiënerichtlijnen blijven zeer belangrijk (thuis blijven, handen wassen, 1,5 meter afstand en fysieke contacten beperken)

De verdere afbouw van de maatregelen (onder voorbehoud van een gunstige evolutie) vind je hier.
#samentegencorona

Update dinsdag 28/4: Mondmasker voor iedere inwoner van Brecht

De federale richtlijnen rond het dragen van mondmaskers en de criteria waar die aan moeten voldoen zijn intussen duidelijk. Daarom heeft de gemeente Brecht een bestelling van 34.000 herbruikbare mondmaskers geplaatst bij een Brechtse ondernemer. Rond half mei zal iedere inwoner er eentje ontvangen, bedrukt met het gemeentelogo. We onderzoeken momenteel nog hoe we de mondmaskers verspreiden. Met het aankopen van de mondmaskers willen we iedere inwoner van Brecht een gelijke kans op bescherming bieden.

 • Lees op https://www.brecht.be/mondmasker wanneer, waarom en hoe je een mondmasker correct draagt.
 • Je zal wellicht nog een of meerdere extra mondmaskers kunnen gebruiken. Kan je zelf naaien en ben je er nog niet mee gestart? Lees er alles over op www.maakjemondmasker.be en doe mee aan de nationale naaiactie.
 • Heb je nog geen mondmasker maar wil je anderen en jezelf wel al beschermen? Een (dichtgeweven) sjaal of bandana werkt ook uitstekend.

#bebrecht #samentegencorona

Update maandag 27/4: Lange wachtrijen aan recyclagepark Sint-Job-in-'t-Goor

Opgelet: had jij vandaag een bezoek gepland aan het recyclagepark in Sint-Job-in-'t-Goor? Dan vragen we je om dit uit te stellen We krijgen door dat er momenteel een lange wachtrij staat.
Heb je thuis voldoende ruimte om je materiaal te stockeren? Stel dan sowieso je bezoek aan het recyclagepark uit. Let ook op: op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei zijn alle recyclageparken gesloten.
Is het (op een later moment) voor jou toch noodzakelijk om naar het recyclagepark te gaan, houd dan rekening met onderstaande afspraken
 

Update zaterdag 25/4: Nieuwe federale regels rond exitstrategie

De federale overheid maakte vrijdagavond nieuwe regels rond de exitstrategie bekend.
De strikte maatregelen die vandaag gelden, blijven van kracht tot en met 3 mei. Daarna kan ons land beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten. Los van de afbouw, blijven een aantal regels wel van kracht:

 • het beperken van contacten tussen mensen
 • het respecteren van veilige afstanden
 • een goede hygiëne

De afbouw van de maatregelen gebeurt in fases, de eerstvolgende wijziging is op 4 mei. Je vindt de belangrijkste info over alle nieuwe maatregelen terug op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04/.
Hoe deze aangepaste maatregelen concreet toegepast zullen worden in onze gemeente wordt de komende dagen onderzocht en gecommuniceerd.
 

Update vrijdag 24/4: Pensioenaanvraag niet laten liggen

Wil jij je pensioenaanvraag doen of wil je weten wanneer je met pensioen kan? Tijdens de coronacrisis zijn alle pensioenpunten voorlopig gesloten. Wacht echter niet tot na de coronacrisis om je pensioen aan te vragen! Bekijk via deze link hoe je de pensioenpunten en onze gemeentelijke dienst pensioenen wel kan bereiken.
 

Update donderdag 23/4: Je mag terug paardrijden

Leuk nieuws voor de paardenliefhebbers! Je mag terug paardrijden.

 • Paardrijden op de eigen weide/piste was al toegestaan. Ook je verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of rijpiste mocht al.
 • Met het oog op het welzijn van het dier, is paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) op openbare weg is nu ook toegestaan.

Let wel op: hou hierbij rekening met de maatregel van social distance (minstens 1,5 meter afstand houden) en ga met maximum twee ruiters/menners op stap.
 

Update donderdag 23/4: Een mondmasker voor iedere inwoner?

De voorbije dagen werd er heel wat nieuws verspreid over gemeenten die al dan niet mondmaskers voor hun bevolking (moeten) voorzien. Als gemeente Brecht leverden we al inspanningen naar zorgverleners en we zijn zeker bereid een tandje bij te steken. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden, het is nog te vroeg om hierin een beslissing te nemen.

 • De nationale veiligheidsraad gaf tot op heden nog niet aan dat iedereen een mondmasker zal moeten gebruiken.
 • Het aanbod aan mondmaskers is zeer uitgebreid en divers. We weten nog niet aan welke criteria een goed mondmasker moet voldoen.

We wachten de federale richtlijnen dus nog even af, zoeken het verder uit en houden jullie op de hoogte!
 

Update dinsdag 21/4: Maak een krantje voor je (groot)ouders

Een papieren krantje met familienieuws dat in deze coronatijd in de brievenbus van je (groot)ouders valt, dat klinkt leuk, toch? Ook voor oudere mensen valt de isolatie zwaar omdat zij minder digitaal contact hebben met hun familie. Daarom slaan de
Koning Boudewijnstichting, de Vlaamse Ouderenraad en de Vlaamse minister van Welzijn in samenwerking met enkele publicatiebureaus de handen in elkaar. Ze introduceren de ‘vanuit ons kot’-krant: een echte papieren krant met nieuws uit de familie. Jij maakt de krant zelf online, zij zorgen voor de publicatie en bedeling, helemaal gratis.
Vraag nog vóór 23 april je code aan via https://bit.ly/vanuitonskotkrant en maak je (groot)ouders blij
 

Update maandag 20/4: Koop lokaal

Mis jij tijdens deze coronatijd je favoriete gerecht bij een Brechtse brasserie/restaurant? Of hunker jij naar spullen die je normaalgezien lokaal in je buurtwinkel koopt? Op https://www.brecht.be/initiatieven-brechtse-ondernemers vind je tal van ondernemers met hun nieuwe initiatieven. Een aanbod van interieur en breimateriaal tot voeding en decoratie, van schoonheidsproducten en bloemen tot planten, lenzen, schoenen... Neem een kijkje op de pagina en steun onze lokale handelaars. #kooplokaal
 

Update maandag 20/4: wegwerphandschoenen bij restafval

Jij gebruikt nu ook meer wegwerphandschoenen? Deze horen bij het restafval, niet in de PMD-zak. Dankjewel om daar ook nu rekening mee te houden!
 

Update donderdag 16/4: Verlenging coronamaatregelen - bezoek wzc Sint-Maria sterk afgeraden

De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdagnamiddag 15 april 2020 om alle bestaande coronamaatregelen te verlengen tot en met zondag 3 mei 2020.

Daarnaast nam deze enkele bijkomende beslissingen:

 • verbod op massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020. We wachten ook in Brecht af wat de bijkomende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zullen inhouden voor de minder grote evenementen en zullen daarover later nog communiceren.
 • de heropening van doe-het-zelfzaken en tuincentra, onder strikte voorwaarden. De datum van het heropening hangt af van het ministerieel besluit, zolang dit niet goedgekeurd is, blijven deze gesloten.
 • de mogelijkheid tot bezoek aan woonzorgcentra en zorginstellingen. Woonzorgcentrum Sint-Maria raadt bezoek echter sterk af. Door de vele inspanningen van de medewerkers zijn daar momenteel geen vaststellingen van coronabesmettingen. Om dit te kunnen aanhouden, adviseren we sterk niet op bezoek te komen. Voor vragen hierover kan je terecht bij het woonzorgcentrum op het nummer 03 330 11 40.
   

Update donderdag 16/4: tot eind mei geen papierophaling door verenigingen - hou ook je textiel bij

Geen papierophaling door verenigingen tot eind mei
Nog tot zeker eind mei zal er door de verenigingen geen papier opgehaald kunnen worden in onze gemeente. Concreet gaat het om zone 3-4-5-6. In deze zones halen verenigingen het oud papier op. In zone 1 en 2 (Sint-Job-in-'t-Goor) haalt Igean het papier op, daar zijn voorlopig geen wijzigingen.

We vragen jou dus om je oud papier thuis te stockeren. Wordt de voorraad echt te groot, dan kan je dit eventueel naar het recyclagepark brengen (onder bepaalde voorwaarden, lees daar meer over).  

Bewaar textiel thuis
We vragen om geen textiel meer in de containers voor goede doelen te deponeren. De markt van de textielverwerking is volledig stilgevallen, textiel kan niet meer verwerkt worden en de containers worden voorlopig niet geledigd. Om diezelfde reden kan je ook niet met textiel op het recyclagepark terecht.

Bewaar je textiel dus thuis en laat geen zakken achter bij de containers. Dit wordt aanzien als sluikstort

 

Update donderdag 16/4: geen papieren nieuwsbrief BrechtsNieuws Tussendoor mei

In deze coronatijd verloopt het dagelijks leven helemaal anders dan we gewoon zijn. Alle activiteiten georganiseerd door zowel de gemeente als de Brechtse verenigingen liggen zo bijvoorbeeld momenteel stil. Daarom werd er beslist geen nieuwsbrief BrechtsNieuws Tussendoor voor mei te verspreiden. In plaats daarvan ontvingen alle inwoners eerder wel al een bewonersbrief. 

Uiteraard vind je de meest recente informatie over de gemeentelijke dienstverlening steeds terug op www.brecht.be
 

Update woensdag 15/4: geef je loop- en/of fietsparcours door

DE SPORTDIENST HEEFT JOU NODIG! Brecht biedt heel wat mooie omgevingen om in te lopen en te fietsen. Wij zijn wel eens benieuwd naar de favoriete loop- en fietstoertjes van alle sportieve Brechtenaren. Deel dus jouw ideale trainingsronde(s) op www.facebook.com/gemeentebrecht of op www.facebook.com/sportiefbrecht in de comments van de oproep (of via sportdienst@brecht.be) en wie weet zie jij jouw loop- en/of fietsparcours binnenkort verschijnen als inspiratie voor andere Brechtse lopers en fietsers.
LET OP: Volgens de richtlijnen moet je binnen het uur terug thuis kunnen zijn, dus deel enkel routes met een straal van max. 25km rond Brecht.
 

Update zondag 13/4: hou vol! 

Hou vol, Brechtenaars💪! Ook in dit mooi paasweekend is het belangrijk om de coronamaatregelen goed op te volgen. Maak enkel noodzakelijke verplaatsingen en ga niet op familiebezoek. Toch even naar buiten? Hou afstand. Fietsen doe je niet in groep maar met je gezin of met 1 (vaste) sportvriend. #samentegencorona
 

Update donderdag 9/4: richtlijnen paardrijden

We krijgen best wat vragen over de regels rond paardrijden in deze coronatijden. Om misverstanden te vermijden, hierbij de regels kort opgesomd:
✅ paardrijden op je eigen weide of piste is toegestaan
✅ paardrijden (op je eigen paard) in de manege is toegestaan, enkel in het kader van het welzijn van het dier (dus als de manege dit niet zelf kan voorzien) én als je de regels van de social distance respecteert. Je mag de auto nemen om je te verplaatsen naar de manege en terug
❌ je mag geen wandeling gaan maken met je paard, ook niet op de openbare weg
 

Update donderdag 9/4: één keer per week naar recyclagepark

De recyclageparken zijn sinds dinsdag terug open. De afspraken (lees meer in dit nieuwsbericht) blijven gelden. Hou rekening met wachtrijen en stel je bezoek aan het recyclagepark dus uit als je de goederen thuis nog kan stockeren. Denk er ook aan: per adres mag je maar 1 keer per week goederen aanbieden!
 

Update donderdag 9/4: Brechtse ondernemers met aangepaste dienstverlening

Nam jij al een kijkje op www.brecht.be/initiatieven-brechtse-ondernemers? Je vindt er al heel wat ondernemers uit onze gemeente die een aangepaste dienstverlening voor jou aanbieden tijdens deze crisis. #kooplokaal en steun zo onze Brechtse ondernemers!
 

Update dinsdag  7/4: Hou afstand met afvalophalers

Je ziet de ophaaldienst langsrijden en je denkt nog snel je container op straat te rijden en hen achterna te lopen? Dit vertraagt de werking van de ophalers enorm.
Ze doen hun uiterste best om ook in deze tijden alle afval op te halen met de nodige voorzorgsmaatregelen. IGEAN merkt helaas dat best wat inwoners die hun container te laat aanbieden, of nog een extra zak willen meegeven, de afstandsregels niet respecteren. Hou je alsjeblieft aan de vooropgestelde regels van de overheid, zo kunnen de ophalers hun werk blijven doen!

Update dinsdag 7/4: Brecht helpt

In onze gemeente Brecht zorgen we ook nu voor elkaar. Zo kregen we via 'Brecht helpt' (www.brecht.be/brechthelpt) van Maria, een 89-jarige dame uit Sint-Lenaarts, door dat ze graag af en toe eens gebeld werd om een babbeltje te doen. We zorgden voor een match met vrijwilligster Peggy die de taak met plezier op zich neemt. Elke dag bellen ze even met elkaar om te horen hoe het gaat. Zowel Peggy als Maria (die wel heel graag tettert ;-)) vinden het geweldig. Wat mooi en hartverwarmend... Dankjewel aan iedereen die zich ook nu, op welke manier dan ook, inzet voor iemand anders. #bebrecht #samentegencorona

Update maandag 6/4: Brecht steunt ondernemers

OPROEP BRECHTSE ONDERNEMERS: Onze Brechtse ondernemers blijven niet bij de pakken zitten tijdens de huidige coronacrisis. De gemeente Brecht is trots op de veerkracht van haar Brechtse bedrijven en ondersteunt de nieuwe initiatieven graag. Daarom zal er op de gemeentelijke website www.brecht.be/initiatieven-brechtse-ondernemers een overzicht komen van alle nieuwe dienstverlening die wordt aangeboden.

Ben jij als ondernemer gestart met een webshop, neem jij vanaf nu bestellingen aan via mail, bied jij afhaalgerechten aan, kunnen jouw klanten online bestellen en op afroep afhalen of ...? Laat het ons weten via het online webformulier via de link onderaan en we vermelden jouw initiatief mee op onze website. Daarnaast worden er binnen de sectoren zelf heel wat initiatieven genomen, die opsomming kan je raadplegen op deze pagina van de website.
 

Update vrijdag 3/4: heropening recyclageparken

Vanaf dinsdag 7 april heropenen de recyclageparken ook in onze gemeente. Er gelden wel een aantal strikte voorwaarden. Heb je thuis voldoende ruimte om jouw afval nog even te stockeren? Stel dan je bezoek nog even uit. Het zal er behoorlijk druk zijn, dus beperk de gezondheidsrisico's voor onze collega's én jezelf! Kan je een bezoek toch niet uitstellen, hou je dan aan enkele afspraken. Die afspraken lees je op het nieuwsbericht op onze website

Update donderdag 2/4: opvoedingswinkels blijven bereikbaar

#blijfinuwkot is niet altijd even makkelijk voor ouders en kinderen. Heb je daarover vragen of heb je ondersteuning nodig? De opvoedingswinkels blijven bereikbaar, voor je kleine en grote opvoedingsvragen. 

De contactgegevens vind je op https://www.brecht.be/producten/opvoedingswinkels. 
 

Update woensdag 1/4: buitenspeeldag en pasenkermis afgelast

Het coronavirus gooit de organisatie van onze gemeentelijke evenementen (en die van de verenigingen) overhoop... De buitenspeeldag zal dit jaar niet doorgaan en ook Pasenmarkt in Brecht moet spijtig genoeg worden afgelast. Voor onze overige gemeentelijke evenementen dit voorjaar en deze zomer volgen we de algemene maatregelen op de voet. We houden je op de hoogte.
 

Update dinsdag 31/3 13.00 uur: scholen blijven open in paasvakantie

Tijdens de paasvakantie moet de opvang voor onder andere kinderen van ouders met een cruciaal beroep gegarandeerd blijven. In onze gemeente zal de huidige opvangregeling verdergezet worden in de paasvakantie. Dit wil zeggen dat alle Brechtse scholen tijdens de vakantie open blijven voor de opvang van kinderen. Iedere school informeert zelf zijn ouders over de praktische afspraken.
Ferm Kinderopvang zal voor- en naschoolse kinderopvang blijven aanbieden in de locaties Brecht, Sint-Lenaarts en Sint-Job-in-'t-Goor voor de kinderen die overdag opgevangen worden in de eigen school. Kinderen van Overbroek zullen zoals nu voor en na school opgevangen worden in Brecht. Ferm Kinderopvang zal enkel dagopvang voorzien voor kinderen die tijdens de vakantie niet opgevangen kunnen worden op hun school buiten Brecht. Met deze regeling zullen de 'contactbubbels' (contacten die kinderen momenteel al hebben) zoveel mogelijk gerespecteerd worden en hopen we op zo weinig mogelijk kans op verspreiding van het coronavirus.

Update dinsdag 31/3 10.30 uur: maatregelen ten gevolge van corona voor provinciebelasting, procedure omgevingsvergunning en heropening recyclageparken

 1. Vandaag werd beslist om alle recyclageparken terug te openen vanaf 7 april 2020. Hoe dat concreet in zijn werk zal gaan wordt nog uitgewerkt en communiceren we later. 
   
 2. Omwille van de coronacrisis verlengt provincie Antwerpen de betaaltermijn naar 4 maanden voor algemene provinciebelasting. Meer informatie lees je op https://www.provincieantwerpen.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/....
   
 3. Om de gevolgen van het coronavirus op te vangen keurde de Vlaamse Regering een nooddecreet goed. Het uitvoeringsbesluit regelt o.a. de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen en openbare onderzoeken in het kader van de omgevingsvergunning.
  Kort samengevat:
 • ​De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020;
 • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020;
 • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
 • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
 • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen;
 • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Op de website van Omgevingsloket Vlaanderen vind je een overzicht van alle tijdelijke maatregelen.
 

Update maandag 30/3: gemeentelijke diensten werken verder

Merkten jullie al dat de collega's van #teambrecht nog aan het werk zijn? Met meer dan 400 personeelsleden slagen we er ook in deze bizarre tijd in om zowel voor als achter de schermen de dienstverlening voor jou als Brechtse inwoner verder te zetten. Uiteraard houden we hierbij allemaal rekening met de maatregelen en social distance en kunnen we daarom tijdelijk niet alle dienstverlening garanderen.
In het woonzorgcentrum zijn het momenteel uiterst drukke tijden. Ook in deze coronatijd blijft de technische dienst instaan voor het onderhoud van het groen, de wegen en de gebouwen. In het gemeentehuis, dienst vrije tijd en de welzijnscampus zijn nog een heel aantal collega's aanwezig om jou (op afspraak) verder te helpen en van thuis uit werken heel wat personeelsleden achter de schermen hard verder aan alle lopende dossiers. De medewerkers van de bib stellen je bestelde pakketten samen en ook de leerkrachten van de gemeentelijke scholen blijven aan het werk om de kinderen in school op te vangen. Kortom, ook voor ieder van hen een dikke pluim!
 

Update maandag 30/3: geen ophaling van oud papier in zones 3-4-5-6

We krijgen melding dat heel wat inwoners oud papier buiten hebben staan. De papierophalingen in zone 3-4-5-6 gaan omwille van de coronamaatregelen NIET door! In deze zones halen verenigingen het oud papier op. Die ophalingen zijn en blijven verboden tot voorlopig 19 april. In zone 1 en 2 (Sint-Job-in-'t-Goor) haalt Igean het papier op, daar zijn voorlopig geen wijzigingen. We vragen jou dus om je oud papier terug binnen te halen en thuis te stockeren. Geef jij deze boodschap ook door aan je (minder digitale) buur die papier buiten heeft staan? Dankjewel!
 

Update vrijdag 27/3: maatregelen verlengd

De bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 april. Meer info vind je op http://www.info-coronavirus.be/nl/
 

Update vrijdag 27/3: 80+-ers worden opgebeld

Wij vergeten onze oudste inwoners van Brecht ook nu niet! Onze collega's van het dienstencentrum bellen momenteel heel wat 80+-inwoners op waarmee ze de voorbije dagen nog geen contact hadden. Ze vragen hoe het met hen gaat tijdens deze coronacrisis en of ze iets voor hen kunnen betekenen qua hulp. Ken jij iemand die nog hulp kan gebruiken? Of wil jij hulp bieden? Kijk op www.brecht.be/brechthelpt, zo helpen we elkaar. 
 

Update donderdag 26/3 18.30 uur: Brecht helpt! 

Brecht helpt - Door de impact van het coronavirus kunnen sommige inwoners niet meer naar de winkel, apotheek of met hun hond gaan wandelen. De voorbije dagen zijn al heel wat mooie initiatieven spontaan ontstaan! Toch zijn er nog tal van mensen die zich aanbieden om hulp te bieden, heel wat anderen kunnen die hulp goed gebruiken. De gemeente Brecht lanceert daarom een platform waar vraag en aanbod naar hulp elkaar vinden. Ken jij iemand die hulp kan gebruiken of wil jij zelf iemand een handje helpen? Laat het ons weten op www.brecht.be/brechthelpt. #samentegencorona
 

Update donderdag 26/3 13.00 uur: blijf alert voor criminele linken op websites en in mails

De coronacrisis is voor criminelen een cadeau. Ze misbruiken berichten over het coronavirus om je naar websites te leiden die in staat zijn om virussen te installeren op je computer. Blijf ook nu alert! Klik niet op verdachte linken of bijlages. 

Herken verdachte berichten op tijd en stuur ze naar verdacht@safeonweb.be

Update woensdag 25/3 15.00 uur: enkele nuttige tips tijdens corona

Waar blijf ik met mijn afval? Hoe kan ik zorgverleners aan huis helpen? Ik heb een vraag voor de politie? Lees het antwoord op onder andere die vragen tussen onderstaande tips:

 • Gestart met de lenteschoonmaak nu je thuis bent? We merken nu al een stijging in het aantal meldingen over sluikstort. Stokkeer je afval voorlopig thuis! Het recyclagepark is toe, maar de huisvuil- en gft-ophaling gaat wel nog volgens de planning door. Bied je afval voor die ophalingen op de juiste manier aan (prop je container niet vol) en lees hier wat je met je tuinafval kan doen: https://milieuenveiligheid.igean.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?_vs=0_...
 • Het centraal onthaalpunt van Lokale Politie Voorkempen is enkel open op afspraak (https://www.politie.be/5355/)
 • Nu veel mensen thuis zijn, geven zorgverleners die mensen thuis verzorgen (thuisverpleegkundigen, huisartsen, vroedvrouwen…) aan dat ze moeilijk een parkeerplaats vinden. Het Wit-Gele Kruis ontwikkelde een affiche (www.witgelekruis.be/parkeren) voor inwoners in dorpskernen om toestemming te geven hun auto voor je garagepoort/inrit te plaatsen tijdens hun zorg aan huis.
 • 'Blijf in uw kot' blijft uiteraard gelden, enkel lokale wandelingen en fietstochtjes vanuit je woonplaats zijn toegestaan. Zo is de 'berenjacht' ontstaan. Plaats een teddybeer voor je raam, zo kunnen kinderen (en volwassenen :-)) hun wandeling door onze gemeente opvrolijken door zoveel mogelijk beren te spotten.
   

Update dinsdag 24/3 16.00 uur: aangevulde lijst met veelgestelde vragen in Brecht

Bekijk een overzicht van de meest gestelde vragen met antwoord in Brecht. 
 

Update dinsdag 24/3 12.30 uur: Vermoedelijke Brechtse corona-patiënten kiezen zelf triagepunt

Zowel in AZ Sint-Jozef in Malle als in AZ Klina in Brasschaat is de voorbije dagen een pré-triagepunt opgestart. Daar worden patiënten die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus op doorverwijzen van hun huisarts fysiek onderzocht door artsen. De Brechtse huisartsen laten de keuze aan de patiënten naar welk pré-triagepunt zij gaan. Kortom: onze Brechtse huisartsen zorgen ook in deze crisistijd voor de beste zorg voor alle patiënten! Meer info in dit nieuwsbericht. 
 

Update dinsdag 24/3 12.00 uur: enkele gemakkelijke tips 

Enkele algemene en gemakkelijk toe te passen tips om je veerkracht in deze moeilijke dagen te versterken:

Update maandag 23/3 16.30 uur: gemeente zet in op wie het moeilijk heeft

In deze coronatijd denken we in Brecht ook aan wie het minder goed heeft... De gemeente geeft tijdens deze coronacrisis extra materiële en financiële steun aan welzijnsschakels De Kar en De Schakel. Zo kunnen zij in deze tijd van weinig voedseloverschotten in de groothandels toch voldoende voedsel aankopen om te bedelen aan de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente.
In deze periode van verplicht zoveel mogelijk 'in je kot blijven', denken we ook aan inwoners met conflicten in hun gezinssituatie. Volg daarom deze tips op. Bij vragen over geweld staat een professionele hulpverlener je te woord op het nummer 1712.

Update zondag 22/3 11.30 uur: volg ook met mooi weer de richtlijnen op

Ondanks het stralend weer, is het belangrijk de richtlijnen in het kader van corona strikt op te volgen. Fysieke activieiten in openlucht in de buurt zijn toegelaten (niet in groep), maar hou voldoende afstand en hou je aan de hygiëne-richtlijnen. 
 

Update vrijdag 20/3 14.30 uur: huis-aan-huisophaling restafval en gft blijft doorgaan

De recyclageparken zijn momenteel gesloten op bevel van de minister. IGEAN zet nu maximaal in op huis-aan-huisophaling van restafval en gft en bekijkt dag per dag of hiervoor voldoende collega’s aanwezig zijn. Als dit zou wijzigen, zullen we hierover communiceren.

De ophaling van papier wordt wel geannuleerd (in zone 3-4-5-6) omwille van de werking met verenigingen en omdat papier geen prioritaire fractie is. Ook het ophalen van grof huisvuil door de gemeente wordt geannuleerd omdat we niet kunnen afvoeren naar de recyclageparken.

Antwoorden op algemene vragen over de federale maatregelen vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.
 

Update vrijdag 20/3 09.00 uur: maatregelen voor Brechtse bedrijven

De Vlaamse en federale regering namen een aantal maatregelen om te voorkomen dat bedrijven in financiële problemen komen ten gevolge van corona. Een overzicht: 

Info: dienst lokale economie en landbouw, sabine.vaneester@brecht.be 
 

Update donderdag 19/3 14.00 uur: oproep tekeningen woonzorgcentra

Warme oproep aan alle creatieve Brechtse kinderen! Heb jij ook al zoveel mooie tekeningen gemaakt de afgelopen tijd? Nu de bewoners van de woonzorgcentra geen bezoek kunnen krijgen, zouden ze het écht heel erg leuk vinden om deze te kunnen bewonderen! Onze gemeentelijke technische dienst bezorgt tentoonstellingspanelen aan alle Brechtse woonzorgcentra waar jouw tekening op wordt gehangen. Hoe meer, hoe liever. Graag delen dus!

HOE? Maak een mooie tekening, steek ze in de BRIEVENBUS van een woonzorgcentrum naar keuze en zwaai daarbij zeker ook eens naar de bewoners daar achter het venster!

 • Woonzorgcentrum Sint-Maria, Gasthuisstraat 11, Brecht
 • De Kleine Kasteeltjes, Kleine Kasteeltjesweg 1, Brecht
 • WZC Sint-Lenaartshof, Vaartkant Links 27, Sint-Lenaarts
 • Klavertje Vier vzw, Kruisbooglaan 19, Sint-Job-in-‘t-Goor
   

Update woensdag 18/3 14.00 uur

BELANGRIJK: De gemeente communiceert momenteel via Facebook en alle updates staan vermeld op www.brecht.be/corona. Aangezien de maatregelen snel wijzigen, zijn dit voor ons de beste communicatiemiddelen. We beseffen dat minder digitale mensen deze boodschappen niet steeds lezen, maar rekenen op jouw solidariteit: bel jij nieuwe maatregelen die belangrijk zijn voor je buurvrouw, ouders of vrienden even door? En deel jij dit bericht met vrienden die onze gemeentelijke pagina nog niet volgen? Dank!

Gewijzigde maatregelen vanaf woensdag 18 maart:

 • De nieuwe federale maatregelen die gelden vanaf 12.00 uur vandaag vind je op www.belgium.be
 • De bibliotheken blijven gesloten. De werking van de afhaalbib wordt verdergezet (zie werkwijze in eerder bericht), in de drie bibliotheekfilialen
 • Alle voedingswinkels blijven open (ook wijnhandelaars, snoepwinkels…), met extra maatregelen rond hygiëne
 • Boekenwinkels en hondenkapsalons sluiten vanaf deze middag 12.00 uur.
   

Update dinsdag 17/3 15.45 uur: Oproep vrijwillige chauffeurs voor huisartsen

In onze zone van eerstelijnszorg (Brecht, Malle, Zoersel, Schilde, Wijnegem en Zandhoven) zal de komende uren/dagen een pré-triagepunt worden opgesteld. Concreet houdt dit in dat een patiënt die vermoedelijk besmet is met het coronavirus, zich op telefonisch doorverwijzen van de huisarts moet melden in dit punt. Dit zijn containers die dichtbij ziekenhuis AZ Sint-Jozef Malle worden geïnstalleerd. Daar worden de patiënten onderzocht. Het blijft belangrijk dat als je ziek bent, je eerst naar je huisarts belt (en zeker niet rechtstreeks naar de spoedafdeling gaat)!

Huisartsen blijven enkel nog telefonische consultaties uitvoeren en zullen enkel uitzonderlijk een huisbezoek doen bij vermoedelijke coronapatiënten als zij niet in staat zijn zelf naar het triagepunt te komen (geen rijbewijs, gepensioneerd, gehandicapt…).

Chauffeurs gezocht!

 • Taak: huisartsen rondrijden naar patiënten binnen de zone van eerstelijnszorg, uiteraard gebeurt dit op een hygiënische wijze zodat je niet in contact komt met de patiënten
 • Tijdstip: af te spreken, binnen een bepaalde tijdsperiode, mogelijks ook buiten de kantooruren
 • Praktisch: de gemeente stelt een wagen ter beschikking, met de eigen wagen rijden (tegen vergoeding) kan uiteraard ook
 • Interesse: mail je gegevens zo snel mogelijk naar gemeente@brecht.be. Bedankt!

#samentegencorona
 

Update dinsdag 17/3 13.50 uur:

De federale overheid besliste zonet dat de recyclageparken met onmiddellijke ingang gesloten worden tot minstens 3 april. De meest recente info concreet over die sluiting vind je ook terug op www.igean.be
 

Update dinsdag 17/3 10.15 uur: 

Op basis van de beslissing van de gouverneur wordt in onze gemeente definitief beslist om de markten te sluiten tot voorlopig 3 april.
De recyclageparken in onze gemeente blijven open. We willen wel vragen om momenteel enkel om dringende redenen het park te bezoeken. Vanaf nu zullen er maximum 10 bezoekers tegelijk binnen mogen op het recyclagepark.
De ophaling van het oud papier door verenigingen wordt afgelast tot voorlopig 3 april. Wie zijn voorraad papier niet zelf kan stockeren, kan dit eventueel naar de recyclageparken brengen.
 

Update maandag 16/3 19.20 uur: speelpleintjes gesloten

UPDATE CORONA: Vandaag kwamen er enkele nieuwe maatregelen rond het coronavirus die ook gelden in onze gemeente. Zo zal onze technische dienst morgen een melding uithangen bij alle skateterreinen en speelpleintjes in onze gemeente dat die gesloten zijn. Ook groepsactiviteiten in de buitenlucht als wandelingen en fietstochten zijn verboden. 
 

Update maandag 16/3 12.00 uur: update meest gestelde vragen met antwoord

Het callcenter met gratis nummer 0800 23 310 voor vragen over corona blijft open! 

De bibliotheken blijven gesloten, maar vanaf nu kan je materialen aanvragen om af te halen. Hieronder enkele afspraken:

 • Mail de titels van de materialen die je wilt ontlenen naar de bib waar je ze wilt ophalen.
 • Vermeld steeds je telefoonnummer zodat we je kunnen opbellen om een afspraak te maken.
 • We doen GEEN transport tussen de filialen. De materialen die je aanvraagt, moeten dus in dat filiaal aanwezig zijn.
 • We nemen GEEN betalingen aan.
 • We nemen GEEN materialen in. Je kan je materialen in de inleverschuif deponeren.
 • Respecteer de hygiënische richtlijnen wanneer je de boeken komt afhalen: kom op het juiste moment, houd voldoende afstand, ...
 • Je wordt niet geholpen als je niet op voorhand een afspraak hebt gemaakt.

Kijk voor het volledige aanbod op brecht.bibliotheek.be. We hebben niet alleen boeken, maar ook dvd's, cd's, strips, spellen, games, ... 

We hopen op deze manier ons steentje bij te dragen om de komende weken te overbruggen en wensen je veel lees-, kijk- en speelplezier!

Bekijk een overzicht van de meest gestelde vragen met antwoord in Brecht. 
 

Update zaterdag 14/3 16.00 uur: link naar veel gestelde vragen (federaal)

Mag ik in het weekend naar de kapper? Wat met een begrafenis? Kan ik nog een broodje afhalen? Mag de loodgieter aan huis komen? Het antwoord op deze en nog veel andere veel gestelde vragen over corona is in heel het land hetzelfde en vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
 

Update vrijdag 13/3: update meest gestelde vragen met antwoord

Bekijk een overzicht van de meest gestelde vragen met hun antwoord. 
 

Update vrijdag 13/3 13.00 uur: tijdelijk callcenter geopend

Om de massa vragen over Corona op te kunnen vangen, starten we vanaf 13.00 vandaag (vrijdag 13 maart) een tijdelijk callcenter op. Heb je specifieke vragen over Brechtse maatregelen, bel dan gratis naar 0800 23 310.

Het nummer is 7 dagen op 7 open voor vragen.

De meest gestelde vragen in onze gemeente verzamelen we in FAQ onderaan. Wellicht vind je daar al een antwoord op je vraag.

Heb je algemene vragen over corona, dan kan je op onderstaande gratis nummers terecht:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33

We raden bovendien aan iedereen aan om de media te volgen voor updates over de federale maatregelen die ook in Brect van toepassing zijn.
 

Update vrijdag 13/3 - 13.00 uur: 

Intussen heeft de federale overheid maatregelen genomen die van toepassing zijn op het volledig land. We verwijzen daarvoor naar de www.belgium.be waar je een overzicht vindt van alle maatregelen. 
 

Update vrijdag 13/3 - 12.00 uur: info over afgelasting activiteiten in gc Jan vander Noot en OC 't Centrum

Beste GC/OC bezoeker

We moeten in deze periode alles op alles zetten om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan en risicogroepen te beschermen. Paniek is absoluut niet nodig, maar voldoende maatregelen nemen is noodzakelijk om het gezondheidszorgsysteem in stand te houden. Daarom hebben we na rijp beraad beslist om een aantal maatregelen te nemen:

Concerten en voorstellingen in maart worden uitgesteld of geannuleerd.
Wij gaan de komende dagen in overleg met alle betrokken partijen op zoek naar een gepaste oplossing: definitieve annulering van de voorstelling in kwestie, of een mogelijke nieuwe datum. Van zodra we hier helderheid over hebben, nemen we uiteraard opnieuw contact met u op.

Gebruik van GC Jan van der Noot (Brecht), De Lindeboom en OC ’t Centrum (Sint-Lenaarts)
Van 13/3/2020 tot en met 3/4/2020 zal zowel GC Jan van der Noot, De Lindeboom, als OC ’t Centrum gesloten zijn. Er zal bijgevolg geen gebruik gemaakt kunnen worden van de zalen van deze locaties gedurende deze periode We zullen overgaan tot annulering van de gereserveerde zalen die werden vastgelegd. Verdere communicatie hierrond volgt binnenkort.

Wij verontschuldigen voor het mogelijke ongemak, en danken u voor uw begrip.

Wat kan u doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn heel simpel:
- Blijf thuis als u ziek bent.
- Was uw handen regelmatig.
- Geef niemand nog een hand als groet.
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.

Heeft u nog vragen? Surf naar www.info-coronavirus.be of bel 0800/14.689.

 

Update vrijdag 13/3 - 11.00 uur: veelgestelde Brechtse vragen

Bekijk een overzicht van veel gestelde vragen over corona in Brecht. 
 

Update vrijdag 13/3: Federale fase

Tot en met 3 april zal onze dienstverlening beperkt worden tot het strikt noodzakelijke. De bibliotheek, de dienst vrije tijd en het onthaal van de technische dienst sluiten vanaf vrijdag 13 maart. Deze maatregelen werden donderdag ook bevestigd bij het afkondigen van een federale fase. Dat wil zeggen dat alle recreatieve, culturele, sportieve en folkloristische activiteiten geannuleerd moeten worden. Winkels die essentiële zaken verkopen zoals levensmiddelen, apothekers en dierenwinkels blijven gewoon open. Andere winkels gaan in het weekend dicht. In scholen worden geen lessen meer aangeboden, opvang is er wel voorzien in de scholen voor ouders die geen opvang hebben.
 

Update donderdag 12/3: Maatregelen voor jouw veiligheid

Woensdagavond 11 maart vond een overleg plaats met de Antwerpse burgemeesters onder leiding van gouverneur Cathy Berx over te nemen maatregelen voor het coronavirus. In navolging van dit overleg vindt momenteel een uitgebreid overleg plaats binnen het lokaal bestuur met verschillende gemeentelijke diensten. Onderstaande maatregelen werden daardoor genomen specifiek in Brecht. We wachten verder af wat de algemene maatregelen van de federale en/of provinciale overheid in zullen houden. We communiceren over deze (extra) maatregelen van zodra we die info doorkrijgen.

We willen graag meegeven dat we onderstaande maatregelen nemen om de verspreiding van het Coronavirus te onderdrukken. Paniek is absoluut niet nodig, maar voldoende maatregelen nemen is noodzakelijk om het gezondheidszorgsysteem in stand te houden. Blijf daarom de algemene richtlijnen opvolgen, zoals het respecteren van voldoende sociale afstand, zorg voor je hygiëne en vermijd plekken met veel mensen. Kortom: gebruik je gezond verstand.

Publieke activiteiten (fuif, concert, toneel, quiz, ...) worden afgeschaft tot voorlopig 3 april
De gemeentelijke zalen die gehuurd kunnen worden door externen gaan dicht (gemeenschapscentrum Jan vander Noot, OC ’t Centrum, De Lindeboom, sporthal De Ring). Dit heeft ook als gevolg dat gemeentelijke voorstellingen en concerten afgelast worden. We gaan de komende dagen in overleg met de betrokken partijen en op zoek naar een gepaste oplossing.

Voor privé-initiatieven (babyborrel, teerfeest, ...) raden we ten stelligste af deze te laten plaatsvinden. De verantwoordelijkheid ervan ligt bij de organisator. We wachten hiervoor af op verdere richtlijnen van de hogere overheid. Bovenstaande maatregel geldt voorlopig tot 3 april. Organisatoren van evenementen later in april moeten er wel rekening mee houden dat die maatregelen zeker verlengd kunnen worden.

Onderwijs en opvang kinderen
De scholen volgen de algemene richtlijnen op van Onderwijs Vlaanderen. Ze beperken zich de komende weken tot lesgeven. Uitstappen of andere activiteiten worden afgelast. Als extra maatregel geldt er in onze gemeente wel een verbod op activiteiten in de scholen buiten de schooluren (bijvoorbeeld in sportzalen).

Er werd beslist de speelpleinwerking in de paasvakantie af te gelasten. Gebruik ook voor de opvang van je kinderen je gezond verstand; grootouders zijn een risicogroep. 

Beperkte gemeentelijke dienstverlening
Tot en met 3 april zal de gemeente Brecht de dienstverlening beperken tot het strikt noodzakelijke. Zo zullen de bibliotheek, de dienst vrije tijd, externe dienstverlening partners in welzijnscampus Sociaal Huis (VDAB, Wijkwerk…) en onthaal technische dienst sluiten vanaf 13 maart tot voorlopig vrijdag 3 april. Zoals eerder gecommuniceerd blijven de dienstencentra gesloten en is bezoek in woonzorgcentra verboden.

We vragen inwoners om hun bezoeken aan de gemeentelijke diensten en de sociale dienst van het OCMW zo veel mogelijk te beperken. Vragen over je dossier kunnen uiteraard telefonisch of per mail gesteld worden. Documenten die je moet bezorgen kan je in de brievenbus steken in plaats van ze persoonlijk te overhandigen. 

Updates over maatregelen vind je steeds op www.brecht.be.
 

Update donderdag 12/3

Zoals je al uitgebreid in de pers kon vernemen, is er een verbod op extern bezoek in woonzorgcentra tot en met 19 april. Voor bezoek aan paliatieve patiënten neem je contact op met de directie van het woonzorgcentrum. 
 

Woensdag 11/3

De dienstencentra Het Sluisken (Brecht) en De Lindeboom (Sint-Job-in-‘t-Goor) gaan vanaf donderdag 12 maart alvast tot en met 13 april dicht. Met deze beslissing volgt de gemeente de richtlijnen van de Vlaamse Overheid op om lokale dienstencentra te sluiten naar aanleiding van het coronavirus. De gemeente Brecht wil geen onnodige risico's nemen met kwetsbare groepen zoals ouderen.

Vanaf donderdag 12 maart zullen er geen activiteiten meer plaatsvinden in de dienstencentra. Ook kan men er niet terecht voor de warme maaltijden en het cafetaria. Gebruikers van het sociaal restaurant kunnen bij de dienstencentrumverantwoordelijken een warme maaltijd aan huis laten leveren. 

Heb je hierover vragen neem dan contact op met de dienstencentrumverantwoordelijken.
ldc Het Sluisken, 03 330 11 21
ldc De Lindeboom, 03 667 14 00